Usnesení ze zasedání Zastupitelstva č. 2. řádné ze dne 28. 2. 2019
Detaily zasedání

 
   tisknout pouze vybrané
1a/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje program 2. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2019.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
1b/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce: Ladislava Kvasničáka a Petra Zlámala.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
1c/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje zápis z 1. řádného zasedání zastupitelstva obce Moravskoslezský Kočov dne 11.12.2018 bez výhrad.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
2a/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje prodej pozemku parc. č. 111 - zahrada (524 m2) a 112 - ostatní plocha (538 m2) v k. ú. Moravský Kočov za cenu 126.420,- Kč + 21% DPH pro paní Ludmilu Mlčkovou, ***  trvale bytem *** Olomouc.

Kupující ke kupní ceně uhradí také náklady spojené s převodem pozemku ve výši 2.875,- Kč (skládá se z těchto položek: 1.875,- znalecký posudek, 1.000,- vklad do KN).

9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
2b/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov neschvaluje záměr na prodej pozemků parc. č. 1575 a 1573 a části pozemku parc. č. 1572/1 o velikosti cca 400 m2 v k. ú. Moravský Kočov.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
2c/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje prodej části pozemku parc. č. 77 - dílu a) - trvalý travní porost o velikosti 114 m2 v k. ú. Moravský Kočov za cenu 102.050,- Kč plus 21% DPH, manželům Dagmar a Milanovi Palupčíkovým, ***, Moravskoslezský Kočov - žadatelům.

Kupující ke kupní ceně uhradí také náklady spojené s převodem pozemku ve výši 2.071,- Kč (skládacící se z: 1.071,- znalecký posudek, 1.000,- vklad do KN).

8 / 0 / 1
Pro: 8| Proti: 0| Zdrželo se: 1| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
3/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje stažení projednávání tohoto bodu z dnešního programu zasedání zastupitelstva obce.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
4/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje směrnici č. 2/2019 - o poskytování náhrad výdajů při tuzemských a zahraničních cestách členů zastupitelstva, členům JSDHO a zaměstnanců obce Moravskoslezský Kočov.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
5a/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací podle projektové dokumentace z roku 2016, přepracované v roce 2019, u Ministerstva pro místní rozvoj, z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3. tisíc obyvatel, podle bodu 1, ve výši 70% uznatelných nákladů, na základě rozpočtovaných nákladů ve výši 3.414.483,-  Kč  včetně DPH, prostřednictvím společnosti BON FINANCE s. r. o., Ostrava.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
5b/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje pověření starosty obce k zastupování obce při jednání s Místní akční skupinou Hrubý Jeseník ve věci dotačního titulu na parkové úpravy okolo rybníka.
8 / 0 / 1
Pro: 8| Proti: 0| Zdrželo se: 1| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
5c/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje rekonstrukci veřejného osvětlení včetně jeho rozšíření na základě passportu obce a zahájení projekčních prací.
7 / 1 / 1
Pro: 7| Proti: 1| Zdrželo se: 1| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
5d/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, ve výši 568.800,- kč.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal
6/2. řádné/2019
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8023502/2/T Moravský Kočov, p. č. 435, příp. NN s jednorázovým poplatkem ve výši 1.000,- Kč.
9 / 0 / 0
Pro: 9| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 0

Ing. Vít Antl
Jitka Dostálová
Ing. Josef Havlík
Hana Kovačíková
Ladislav Kvasničák
Dagmar Palupčíková
Bc. Aleš Polcr
Hana Süssová
Petr Zlámal

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo, či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 24 a 25/2018 a změnu rozpisu rozpočtu č. 4/2018
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov bere na vědomí zprávu z kontroly finančního a kontrolního výboru obce.
Zastupitelstvo obce Moravskoslezský Kočov bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018.