Jak fungují obce

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji spravuje. Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Zastupitelstvo je voleno v obecních volbách na čtyřleté funkční období. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a rozhodnutí zastupitelstva dle následujícího klíče:

Počet obyvatelPočet členů
do 5005 až 15
500 - 3 0007 až 15
3 000 - 10 00011 až 25
10 000 - 50 00015 až 35
50 000 - 150 00025 až 45
nad 150 00035 až 55


Navenek obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu. Volí jej zastupitelstvo obce, kterému se také za výkon své funkce zodpovídá, a zastupuje ho jeden či více místostarostů.

Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Obecní samospráva rozhoduje např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má možnost poskytnout nízký pronájem obecních prostor a tím umožní např. zavedení soukromé lékařské ordinace v obci, zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život v obci tím, že spolupracuje se spolky, pořádá výstavy, plesy.


Rada obce je orgánem obce zřizovaným v obcích s nejméně 15členným zastupitelstvem. Primárně realizuje úkoly jí svěřené zastupitelstvem, část kompetencí je ale svěřena zákonem výhradně jí. Členové rady označovaní jako radní jsou voleni z řad zastupitelů a rada se zastupitelstvu odpovídá. Rada má podle zákona o obcích 5–11 členů (vždy lichý počet) - členy jsou starosta, místostarosta a další členové rady z řad zastupitelstva.

Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu. Poradním orgánem rady jsou její komise. Rada rozhoduje usnesením na svých schůzích.

Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby a její schůze jsou neveřejné. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina všech členů, tedy nejen těch přítomných.

Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem je jí vyhrazeno například - zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu; vydávat nařízení obce; rozhodovat o počtu zaměstnanců OÚ; kontrolovat úkoly plněné obecním úřadem; rozhodovat o uzavírání nájemních smluv; schvalovat účetní závěrku obce a další.