zasedání Zastupitelstva č. 8, ze dne 30. 11. 2023 čas: 16:00, konané v: Obecní úřad Kunčice p.O. (popis: )

 

  

1. Návrh programu 8. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem

Komentář

 

 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje program 8. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Pro: 13| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 2

2. Určení ověřovatelů zápisu

Komentář
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Tomáš Byrtus a Dana Heryánová.
Pro: 11| Proti: 0| Zdrželo se: 2| Nepřítomen: 2
Text návrhu usnesení o kterém bylo hlasováno byl změněn. Nové znění viz

3. Kontrola usnesení z 7. Zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem

Komentář

Zápis z usnesení předchozího zasedání ZO a přehled usnesení ze zasedání ZO byl zveřejněn na webových stránkách Usnesení zastupitelstva a Rady obce (ÚZOb) (https://www.uzob.cz) a paralelně také na webových stránkách obce https://www.kuncicepo.cz/zastupitelstvo-obce.

Všechna usnesení a úkoly jsou plněny dle harmonogramu úkolů.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem bere na vědomí informaci o plnění usnesení přijatých na 7. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 24. 10. 2023.

4. Informace o schůzích Rady obce

Komentář

Rada obce se od posledního zasedání Zastupitelstva obce sešla 6x. Veškeré zápisy, usnesení, včetně všech příloh, jsou zastupitelům k dispozici na webu Usnesení zastupitelstva a Rady obce (ÚZOb) (https://www.uzob.cz/). Občanům jsou na těchto webech dostupné zápisy a usnesení v anonymizované podobě, včetně většiny příloh. 

Tyto zápisy a usnesení RO jsou paralelně k dispozici také na obecním webu (https://www.kuncicepo.cz/rada-obce) a kompletní zápisy jsou v tištěné podobě uloženy na Obecním úřadě. 

 

Starosta následně představí vybrané body ze zasedání RO.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem bere na vědomí  informace o schůzích Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem.

5. Obecně závazné vyhlášky (OZV) Obce Kunčice pod Ondřejníkem

Komentář

Z důvodu změny metodiky Ministerstva vnitra se ZO předkládají přepracované vyhlášky na schválení.

5.1. Obecně závazná vyhláška obce Kunčice pod Ondřejníkem kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

Komentář

ZO se předkládá znění nové vyhlášky, která umožní Radě obce využít dvousložkovou cenu pro vodné a stočné na rok 2024.

Dvousložkové vodné umožní spravedlivěji rozdělit náklady, kdy obec (tedy občané) doplácí na malé odběratele (především na sezónní uživatele). Pevná položka ceny bude odpovídat přibližně nákladům na pravidelnou výměnu vodoměru a poskytované servisní služby. Náležitým způsobem následně bude snížena částka za m3 vody.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce  Kunčice pod Ondřejníkem, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.
Přílohy
Pro: 12| Proti: 0| Zdrželo se: 1| Nepřítomen: 2

6. Zpráva o činnosti výborů

Komentář

Zpráva o činnosti těch výborů, které se v období od předchozího zasedání Zastupitelstva, sešly a dodaly na Obecní úřad svůj zápis.

6.1. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

Komentář

Zpráva Kontrolního výboru z jednání. 

V příloze jsou přiloženy tyto dokumenty:

 • Zápis Kontrolního výboru ze dne  1.11. 2023
 • Odpověď k tomuto zápisu ze dne 13.11.2023

 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem bere na vědomí informaci o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Přílohy

6.2. Zpráva o činnosti Finančního výboru

Komentář

Zpráva Finančního výboru z  jednání. 

V příloze jsou přiloženy tyto dokumenty:

 • Zápis Kontrolního výboru ze dne  27. 11. 2023
 • Výpis z jednání: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení „Návrh rozpočtu obce na rok 2024“ v
  předloženém rozsahu a znění a to vzhledem ke skutečnosti, že plánovaný návrh rozpočtu kalkuluje z
  vyrovnanými financemi na příjmové i výdajové straně, včetně předpokládaných investic.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem bere na vědomí informaci o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Přílohy

7. Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2024

Komentář
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje Akční plán obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2024.
Přílohy
Pro: 13| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 2

8. Rozpočet a rozpisy obce na rok 2024

Komentář
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem bere na vědomí rozpis výdajů dle navrženého rozpočtu na rok 2024.
Přílohy
Komentář
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem bere na vědomí rozpis příjmů a financování dle navrženého rozpočtu na rok 2024.
Přílohy

8.1. Rozpočet obce na rok 2024.

Komentář
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje rozpočet obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2024: příjmy: 74.801.700,00 Kč, výdaje: 74.230.400,00 Kč, financování: 8.777.500,00  Kč.
Přílohy
Pro: 12| Proti: 0| Zdrželo se: 1| Nepřítomen: 2

9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2025–2026

Komentář
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2025-2026 v rozsahu předloženého návrhu.
Přílohy
Pro: 13| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 2

10. Rozpočtové opatření č. 11/2023

Komentář
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem bere na vědomí rozpis návrhu Rozpočtového opatření č. 11/2023.
Přílohy
Komentář
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje Rozpočtové opatření číslo 11/2023 v rozsahu předloženého návrhu.
Přílohy
Pro: 13| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 2

11. Odměna pro členy výjezdové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Kunčice pod Ondřejníkem

Komentář

Veškeré podklady jsou v příloze.

Výše odměny za celou hodinu

 • před rokem 2022: 300 Kč
 • za rok 2022: 330 Kč
 • za rok 2023 návrh počítá s navýšením: 340 Kč

Tento bod není podle právního názoru Jana Horníka, není v pravomoci schvalování Zastupitelstvem obce, ale je plně v kompetenci starosty. Zastupitelstvo může pouze doporučit tyto odměny starostovi schválení. A v tomto duchu je tedy i návrh usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje doporučení starostovi obce Kunčice pod Ondřejníkem, aby odměny členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Kunčice pod Ondřejníkem za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, byly schváleny v navržené výši dle přílohy zápisu.
Přílohy
Pro: 13| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 2

12. Plán rozvoje sportu v obci Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2024

Komentář
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2024.
Přílohy
Pro: 13| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 2

13. Zrušení usnesení ZO7/2023/13 ze dne 24. 10. 2023 

Komentář

Dodatek č.4. ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 09. 2022 mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o, přijatý usnesením ZO7/2023/13 ze dne 24. 10. 2023 bude nahrazen Dohodou o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo, proto se předkládá ZO návrh na zrušení Usnesení ZO7/2023/13.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje zrušení usnesení ZO7/2023/13 ze dne 24. 10. 2023.
Přílohy
Pro: 11| Proti: 0| Zdrželo se: 2| Nepřítomen: 2

14. Majetkové záležitosti

Komentář
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem

14.1. Bezúplatné nabytí parcely č. 3364/4 kolem silnice III/48310 od kostela k Tiché

Komentář

Tato parcela bude dotčena stavbou chodníku na Dolním Konci a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ji celou nabídl k bezúplatnému převodu do majetku obce. 
Pro dokončení převodu je nutné doložit souhlas ZO s bezúplatným převodem.

 

Parcelní číslo: 3364/4
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem [598356]
Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem [677094]
Číslo LV: 60000
Výměra [m2]: 289
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje bezúplatný převod nemovitosti od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (IČ 69797111), parcelní číslo 3364/4 (o výměře 289 m2, katastrální území Kunčice pod Ondřejníkem) do majetku Obce Kunčice pod Ondřejníkem.  Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce k podpisu všech potřebných dokumentů, které souvisejí s nabytím této nemovitosti parcelní číslo 3364/4 do vlastnictví obce.
Přílohy
Pro: 13| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 2

14.2. Smlouva o smlouvě budoucí pro parcelu č. 784/1

Komentář

Z důvodu plánu na vybudování chodníku a nové zastávky, se ZO předkládá smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy s vlastníkem pozemku, na kterém budou chodník, autobusový záliv i zastávka vybudovány.

 

Parcelní číslo: 784/1
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem [598356]
Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem [677094]
Číslo LV: 694
Výměra [m2]: 655
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: trvalý travní porost
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY, JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM JE NEMOVITOST mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a panem ***, Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 397. 
Přílohy
Pro: 12| Proti: 0| Zdrželo se: 1| Nepřítomen: 2

15. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem

Komentář

Charita Frenštát pod Radhoštěm, sídlem Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 495 90 588 předkládá ZO obce Kunčice pod Ondřejníkem žádost o dotaci z rozpočtu obce Kunčice od Ondřejníkem.

Žádost: ze dne 17.08.2023, č.j. Kunc 1540/2023

Požadovaná částka: 60.000,-

Účel: úhrada mzdových a provozních nákladů vzniklých při poskytování základních činností služeb občanům Kunčice pod Ondřejníkem

V roce 2021 obdržel tento žadatel dotaci ve výši 30.000 Kč (požadovaná částka byla 30.000,-).

V roce 2022 obdržel tento žadatel dotaci ve výši 40.000 Kč (požadovaná částka byla 40.000,-)

 

 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Frenštát pod Radhoštěm, evidovaný církevní spolek, sídlem Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 495 90 588, ve výši 50.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
Přílohy
Komentář

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, sídlem Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 008 47 020 předkládá ZO obce Kunčice pod Ondřejníkem žádost o dotaci z rozpočtu obce Kunčice od Ondřejníkem.

Žádost: ze dne 07.09.2023, č.j. Kunc 1699/2023

Požadovaná částka na r. 2024: 180.000,- (60.000/os)

Účel: úhrada provozních nákladů pobytových služeb občanům Kunčice pod Ondřejníkem pro rok 2024

V roce 2022 obdržel tento žadatel dotaci ve výši 50.000 Kč (požadovaná částka byla 50.000/os.)

V roce 2023 obdržel tento žadatel dotaci ve výši 110.000 Kč (požadovaná částka byla 60.000/os). Žádost byla celkem na 120.000 Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, sídlem Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 008 47 020, ve výši 160.000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
Přílohy
Komentář
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, sídlem Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 008 47 020, ve výši 160.000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace. Dotace se poskytuje na rok 2024.

15.1. Žadatel: Domov Hortenzie, příspěvková organizace

Komentář

Žadatel: Domov Hortenzie, příspěvková organizace

Žádost o dotaci ze dne 20.10.2023 ve výši 50.000,- Kč.

Na rok 2022 obdržel tento žadatel dotaci ve výši 50.000 Kč (žádali o 50.000 Kč).
Na rok 2023 obdržel tento žadatel dotaci ve výši 50.000 Kč (žádali o 50.000 Kč).

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Domovu Hortenzie, příspěvkové organizaci, sídlem Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 48804843, ve výši 50.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace. Dotace se poskytuje na rok 2024.
Přílohy
Pro: 13| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 2

15.2. Žadatel: Medela - péče o seniory, o. p. s.

Komentář

Žadatel: Medela - péče o seniory, o. p. s.

Žádost o dotaci ze dne 31.10.2023 ve výši 140.000,- Kč. (4 osoby)

Na rok 2022 obdržel tento žadatel dotaci ve výši 50.000 Kč (žádali o 100.000 Kč). (3 osoby)
Na rok 2023 obdržel tento žadatel dotaci ve výši 70.000 Kč (žádali o 105.000 Kč).

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem schvaluje  poskytnutí neinvestiční dotace Medela - péče o seniory, o. p. s., sídlem Ostravice č. p. 855, 739 14 Ostravice, IČ: 02141531, ve výši 95.000 Kč a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace. Dotace se poskytuje na rok 2024.
Přílohy
Pro: 13| Proti: 0| Zdrželo se: 0| Nepřítomen: 2

16. Různé, diskuse a prostor pro návrhy a připomínky občanů

Komentář

V příloze jsou zastupitelům k dispozici podklady z dražby pozemku 1209/19. 

Přílohy
Komentář

Seznam zkratek:

 • ZO - Zastupitelstvo obce
 • RO - Rada obce
 • MK - Místní komunikace
 • MFČR - Ministerstvo financí České republiky
 • Kč - korun českých
 • Sb. – sbírky
 • o.p.s. – obecně prospěšná společnost
 • z. s. – zapsaný spolek
 • TJ – tělovýchovný jednota
 • ZŠ a MŠ – základní škola a mateřská škola
 • s.r.o. – společnost s ručením omezeným
 • ÚD – úřední deska
 • LAA – Letecká amatérská asociace ČR
 • ÚPCL - Úřad pro civilní letectví České republiky
 • MO ČR - Ministerstvo obrany České republiky
 • MD ČR - Ministerstvo dopravy České republiky
 • KHS - Krajská hygienická stanice
 • LS – Letecký spolek
 • OZV - Obecně závazná vyhláška 
 • PS – Poslanecká sněmovna
 • ÚZOb – aplikace Usnesení Zastupitelstva a Rady Obce

Přílohy jsou vždy vyjmenovány u jednotlivých projednávaných bodů.