Usnesení ze schůze Rady č. 14 ze dne 3. 8. 2022
Detaily zasedání

 
  
14RO221
Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:
  1. Program rady obce.
  2. Smlouva na zpracování akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP).
  3. Smlouva o zřízení služebnosti s CETIN a.s.
  4. Žádost o dar Diakonie.
  5. Žádost o dotaci, dar od Společnosti pro rannou péči.
  6. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 414/1 v k.ú. Lašťany.
  7. Rozpočtové opatření č. 3/2022.
  8. Podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v k.ú. Bělkovice.
  9. Stanovení ceny za odkup obecního dřeva.
  10. Stanovení ceny za uložení stavebního odpadu v souladu s vyhláškou č. 1/2022.
4 / 0 / 0
14RO222
Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy na zpracování akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) od Ing. Vokřála IČ: 07836686, který je součástí získaného dotačního titulu, za cenu 468 875,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1. 
4 / 0 / 0
14RO223
Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí návrh smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky ve vlastnictví obce parc. č.  267/1, 279/1, 328, 330/1, 712/1, 1243/3 vše v k.ú. Lašťany vše za částku 100,-Kč bez DPH,  a pověřuje starostu obce k jednání o výši úhrnné částky za věcné břemeno ve výši 10 000,-Kč bez DPH.
4 / 0 / 0
14RO224
Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje finanční dar pro žadatele Diakonie - ČCE - středisko v Sobotíně, IČO: 427 66 214.
4 / 0 / 0
14RO225
Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje finanční dar pro Společnost pro rannou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, IČO: 082 43 867.
4 / 0 / 0
14RO226
Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 414/1 v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 2. 
4 / 0 / 0
14RO227
Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 - viz příloha č. 3.
4 / 0 / 0
14RO228
Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu 37 stromů v k.ú. Bělkovice do Nadace Partnerství, kdy náklady budou hrazeny z prostředků dotačního titulu. 
4 / 0 / 0
14RO229
Rada obce Bělkovice-Lašťany stanovuje nové ceny za prodej palivového dříví ve vlastnictví obce platné od 8. 8. 2022 - viz příloha č. 4. 
4 / 0 / 0
14RO2210
Rada obce Bělkovice-Lašťany stanovuje ceny pro nepodnikající fyzické osoby za uložení stavebního a demoličního odpadu na určeném místě (sběrový dvůr Bělkovice-Lašťany) při jednotlivých předáních přesahujících hmotnost 500 kg za rok na číslo popisné a číslo evidenční nemovitosti nacházející se na území obce Bělkovice-Lašťany 1600 Kč za 1 000 kg, kdy celková maximální hmotnost obcí přebíraného stavebního a demoličního odpadu činí od jednotlivých fyzických osob 2000 kg za rok na číslo popisné a číslo evidenční nemovitosti nacházející se na území obce Bělkovice-Lašťany.
4 / 0 / 0