Usnesení ze schůze č. 9 Rady, ze dne 22. 4. 2020
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
9RO/20/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Veřejná zakázka na akci "Úprava místní komunikace v obci Bělkovice-Lašťany - u lip".
 3. Podání žádosti o dotaci a zajištění odstranění radonu v budově ZŠ Bělkovice č.p. 90.
 4. Úkoly pro ředitele ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany.
 5. Zpráva o postupu prací na rekonstrukci budovy ZŠ Lašťany.
 6. Internet pro obecní budovy.
 7. Vícepráce s přemístěním dětského prvku od Hřištěvcajku s.r.o.
 8. Žádost o přehodnocení rozhodnutí rady obce od SDH Bělkovice-Lašťany.
 9. Doporučení k čerpání dotací z rozpočtu obce.
 10. Investiční úvěr obce.
 11. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software.
 12. Darovaní zdravotnického materiálu z Magistrátu města Olomouce.
 13. Otevření koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech.
5 / 0 / 0
9RO/20/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Veřejná zakázka na akci "Úprava místní komunikace v obci Bělkovice-Lašťany - u lip".
 3. Podání žádosti o dotaci a zajištění odstranění radonu v budově ZŠ Bělkovice č.p. 90.
 4. Úkoly pro ředitele ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany.
 5. Zpráva o postupu prací na rekonstrukci budovy ZŠ Lašťany.
 6. Internet pro obecní budovy.
 7. Vícepráce s přemístěním dětského prvku od Hřištěvcajku s.r.o.
 8. Žádost o přehodnocení rozhodnutí rady obce od SDH Bělkovice-Lašťany.
 9. Doporučení k čerpání dotací z rozpočtu obce.
 10. Investiční úvěr obce.
 11. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software.
 12. Darovaní zdravotnického materiálu z Magistrátu města Olomouce.
 13. Otevření koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech.
9RO/20/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku: "Úprava místní komunikace v obci Bělkovice-Lašťany - u lip" od společnosti M-SILNICE a.s., IČ: 421 96 868 za cenu 5 805 329,98 Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a M-SILNICE a.s. na realizaci akce úpravy komunikace, zhotovení nových chodníků a nového LED osvětlení v úseku od Lip k rybníku a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

5 / 0 / 0
9RO/20/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku: "Úprava místní komunikace v obci Bělkovice-Lašťany - u lip" od společnosti M-SILNICE a.s., IČ: 421 96 868 za cenu 5 805 329,98 Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a M-SILNICE a.s. na realizaci akce úpravy komunikace, zhotovení nových chodníků a nového LED osvětlení v úseku od Lip k rybníku a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

9RO/20/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o dílo na ozdravná protiradonová opatření v ZŠ Bělkovice-Lašťany č.p. 90 se společností OSA STERA spol. s r.o. IČ: 603 20 044 na zajištění projektové dokumentace, zpracování protiradonových opatření a jejich realizaci za cenu 637 148,50 Kč včetně DPH v případě získání dotace z Ministerstva financí a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu o dílo - viz příloha č. 2.

5 / 0 / 0
9RO/20/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o dílo na ozdravná protiradonová opatření v ZŠ Bělkovice-Lašťany č.p. 90 se společností OSA STERA spol. s r.o. IČ: 603 20 044 na zajištění projektové dokumentace, zpracování protiradonových opatření a jejich realizaci za cenu 637 148,50 Kč včetně DPH v případě získání dotace z Ministerstva financí a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu o dílo - viz příloha č. 2.

9RO/20/4a

Rada obce Bělkovice-Lašťany ukládá řediteli Základní a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. zpracovat Koncept rozvoje ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. včetně rozvoje školství v obci (rozvojový dokument ZŠ a MŠ) v návaznosti na realizaci nové školy v Lašťanech pro období následujících 3 let. Požadovaný dokument předloží ředitel radě obce do 15.5.2020 včetně.

5 / 0 / 0
9RO/20/4a 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany ukládá řediteli Základní a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. zpracovat Koncept rozvoje ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. včetně rozvoje školství v obci (rozvojový dokument ZŠ a MŠ) v návaznosti na realizaci nové školy v Lašťanech pro období následujících 3 let. Požadovaný dokument předloží ředitel radě obce do 15.5.2020 včetně.

9RO/20/4b

Rada obce Bělkovice-Lašťany uděluje řediteli Základní a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. výtku za nesplnění povinností v rámci zajištění GDPR organizace, a to na základě provedeného reauditu příspěvkové organizace a pověřuje starostu obce předáním vytýkacího dopisu.

5 / 0 / 0
9RO/20/4b 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany uděluje řediteli Základní a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. výtku za nesplnění povinností v rámci zajištění GDPR organizace, a to na základě provedeného reauditu příspěvkové organizace a pověřuje starostu obce předáním vytýkacího dopisu.

9RO/20/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o postupu prací na rekonstrukci Základní školy po prohlídce místa realizace.

5 / 0 / 0
9RO/20/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o postupu prací na rekonstrukci Základní školy po prohlídce místa realizace.

9RO/20/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na připojení obecních budov k internetu od poskytovatelů, schvaluje realizaci připojení na internet do obecních budov (č.p. 90, 139, 194, 248, 303, 304, 509, 589, 620) od pana M. Hekeleho, IČ: 73838292 za cenu 305,-Kč měsíčně bez DPH (dle nabídky) a uzavření smlouvy na zprostředkování internetu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.

4 / 0 / 1
9RO/20/6 4 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na připojení obecních budov k internetu od poskytovatelů, schvaluje realizaci připojení na internet do obecních budov (č.p. 90, 139, 194, 248, 303, 304, 509, 589, 620) od pana M. Hekeleho, IČ: 73838292 za cenu 305,-Kč měsíčně bez DPH (dle nabídky) a uzavření smlouvy na zprostředkování internetu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.

9RO/20/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje vícepráce na přemístění dětského prvku v obci od společnosti Hrištěvcajku s.r.o., IČ: 076 28 145 ve výši  8 000,-Kč včetně DPH.

5 / 0 / 0
9RO/20/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje vícepráce na přemístění dětského prvku v obci od společnosti Hrištěvcajku s.r.o., IČ: 076 28 145 ve výši  8 000,-Kč včetně DPH.

9RO/20/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost SDH Bělkovice-Lašťany, vyjadřuje svůj názor v dopise adresovaném žadateli a pověřuje starostu obce odesláním dopisu - viz příloha č. 4.

5 / 0 / 0
9RO/20/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost SDH Bělkovice-Lašťany, vyjadřuje svůj názor v dopise adresovaném žadateli a pověřuje starostu obce odesláním dopisu - viz příloha č. 4.

9RO/20/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany doporučuje zastupitelstvu obce schválit dotace z rozpočtu obce v maximální výši 200 000,-Kč.

5 / 0 / 0
9RO/20/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany doporučuje zastupitelstvu obce schválit dotace z rozpočtu obce v maximální výši 200 000,-Kč.

9RO/20/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí se zajištěním investičního úvěru pro potřeby obce ve výši 15 mil. Kč a pověřuje starostu obce oslovením bank s indikativní nabídkou a předložení nabídek na radu obce a následně i na zastupitelstvo obce k možnému schválení úvěru.

5 / 0 / 0
9RO/20/10 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí se zajištěním investičního úvěru pro potřeby obce ve výši 15 mil. Kč a pověřuje starostu obce oslovením bank s indikativní nabídkou a předložení nabídek na radu obce a následně i na zastupitelstvo obce k možnému schválení úvěru.

9RO/20/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu na poskytnutí software a licence KEO W se společností ALIS, spol. s r.o., IČ: 00672416 za cenu 43.968,- Kč bez DPH, včetně udržovacího poplatku ve výši 12.120,- Kč ročně bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

5 / 0 / 0
9RO/20/11 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu na poskytnutí software a licence KEO W se společností ALIS, spol. s r.o., IČ: 00672416 za cenu 43.968,- Kč bez DPH, včetně udržovacího poplatku ve výši 12.120,- Kč ročně bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

9RO/20/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít darovací smlouvu na přijetí 50 respirátorů typu KN 95 a 50 párů ochranných rukavic v souvislosti šíření koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 od Statutárního města Olomouc IČ: 002 99 308 a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy - viz příloha č. 6.

5 / 0 / 0
9RO/20/12 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít darovací smlouvu na přijetí 50 respirátorů typu KN 95 a 50 párů ochranných rukavic v souvislosti šíření koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 od Statutárního města Olomouc IČ: 002 99 308 a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy - viz příloha č. 6.

9RO/20/13a

Rada obce Bělkovice-Lašťany navrhuje otevření koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech z důvodu aktuálního trvání nouzového stavu nejdříve v termínu od 1.7.2020.  

5 / 0 / 0
9RO/20/13a 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany navrhuje otevření koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech z důvodu aktuálního trvání nouzového stavu nejdříve v termínu od 1.7.2020.  

9RO/20/13b

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje opravy žlabu kolem koupaliště, nátěr vany bazénu a pověřuje starostu obce nákupem barev pro nátěr bazénu v ceně do 200 000,-Kč a předložením nabídky na zpracování oprav žlabu bazénu. 

5 / 0 / 0
9RO/20/13b 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje opravy žlabu kolem koupaliště, nátěr vany bazénu a pověřuje starostu obce nákupem barev pro nátěr bazénu v ceně do 200 000,-Kč a předložením nabídky na zpracování oprav žlabu bazénu.