Usnesení ze schůze č. 7 Rady, ze dne 30. 3. 2020
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
7RO/20/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program rady obce:

 1. Program jednání.
 2. Žádost o dar z rozpočtu obce na vlastivědný věstník.
 3. Dodatek č. 2 k SOD " Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení II".
 4. Nabídky na zpracování projektu opravy schodiště v MŠ Bělkovice č.p. 194.
 5. Zpracování PD na parkovací místa kolem ŽŠ Lašťany.
 6. Podání žádosti o dotaci na dokončení 4 úseků kanalizace v obci B-L.
 7. Nabídka na zpracování PD na stezku kolem potoka.
 8. Opravy výtluků v obci tyskovou metodou.
 9. Rozšíření obecního úřadu o další pracovní pozice.
 10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany.
5 / 0 / 0
7RO/20/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program rady obce:

 1. Program jednání.
 2. Žádost o dar z rozpočtu obce na vlastivědný věstník.
 3. Dodatek č. 2 k SOD " Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení II".
 4. Nabídky na zpracování projektu opravy schodiště v MŠ Bělkovice č.p. 194.
 5. Zpracování PD na parkovací místa kolem ŽŠ Lašťany.
 6. Podání žádosti o dotaci na dokončení 4 úseků kanalizace v obci B-L.
 7. Nabídka na zpracování PD na stezku kolem potoka.
 8. Opravy výtluků v obci tyskovou metodou.
 9. Rozšíření obecního úřadu o další pracovní pozice.
 10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany.
7RO/20/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje poskytnutí daru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z.s., IČ: 462 152 na "Vydání čtvrtletníku Vlastivědný věstník moravský, roč. 72, roku 2020, s příspěvkem s názvem: Bělkovický obchodník Rudolf Reichel a Velká válka" ve výši 5000,-Kč.

5 / 0 / 0
7RO/20/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje poskytnutí daru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z.s., IČ: 462 152 na "Vydání čtvrtletníku Vlastivědný věstník moravský, roč. 72, roku 2020, s příspěvkem s názvem: Bělkovický obchodník Rudolf Reichel a Velká válka" ve výši 5000,-Kč.

7RO/20/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na  akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení II" se společností "HSM + MARHOLD - ZŠ Bělkovice-Lašťany II" tvořenou: Hroší stavby Morava a.s., IČ: 285 97 460 a MARHOLD a.s. IČ: 150 50 050 z důvodu změny předmětu ceny díla s navýšením na základě porovnání víceprací a méněprací o částku 691 706,68Kč včetně DPH a posunutím termínu dokončení stavby o dalších 15 dnů (15/6/2020) a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 2 - viz příloha č. 1. 

5 / 0 / 0
7RO/20/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na  akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení II" se společností "HSM + MARHOLD - ZŠ Bělkovice-Lašťany II" tvořenou: Hroší stavby Morava a.s., IČ: 285 97 460 a MARHOLD a.s. IČ: 150 50 050 z důvodu změny předmětu ceny díla s navýšením na základě porovnání víceprací a méněprací o částku 691 706,68Kč včetně DPH a posunutím termínu dokončení stavby o dalších 15 dnů (15/6/2020) a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 2 - viz příloha č. 1. 

7RO/20/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na zpracování projektové dokumentace a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností K PROJEKT, Kročil s.r.o.  IČ: 02286424  na akci "Oprava vnitřního schodiště v MŠ Bělkovice-Lašťany" za cenu 68 970,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.  

5 / 0 / 0
7RO/20/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na zpracování projektové dokumentace a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností K PROJEKT, Kročil s.r.o.  IČ: 02286424  na akci "Oprava vnitřního schodiště v MŠ Bělkovice-Lašťany" za cenu 68 970,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.  

7RO/20/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku na zpracování projektové dokumentace a schvaluje uzavření smlouvy se společností NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 292 09 081 na akci "Výstavba parkovacích míst u ZŠ v obci Bělkovice-Lašťany" za cenu 111 683,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 3.

5 / 0 / 0
7RO/20/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku na zpracování projektové dokumentace a schvaluje uzavření smlouvy se společností NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 292 09 081 na akci "Výstavba parkovacích míst u ZŠ v obci Bělkovice-Lašťany" za cenu 111 683,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 3.

7RO/20/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj na akci: "Dobudování 4 úseků kanalizace v obci Bělkovice-Lašťany" a pověřuje starostu obce zajištěním podání žádosti o dotaci.

5 / 0 / 0
7RO/20/6 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj na akci: "Dobudování 4 úseků kanalizace v obci Bělkovice-Lašťany" a pověřuje starostu obce zajištěním podání žádosti o dotaci.

7RO/20/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o dílo s NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 292 09 081 na zpracování projektové dokumentace na opravu stezky kolem Trusovického potoka za cenu 42 350,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 4. 

5 / 0 / 0
7RO/20/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o dílo s NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 292 09 081 na zpracování projektové dokumentace na opravu stezky kolem Trusovického potoka za cenu 42 350,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 4. 

7RO/20/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na opravy komunikací tryskovou metodou a schvaluje provedením oprav dva subjekty: 1. společnost ROADMEDIC s.r.o., IČ: 285 86 484 za cenu 3000,-Kč/ 1t bez DPH  a 2. pana Pavla Skálu, IČ: 413 78 482 za cenu 2950,-Kč/1t bez DPH. Vybrané subjekty opraví v části obce výtluky na komunikaci tryskovou metodou a to každý přibližně v objemu do 20t.

5 / 0 / 0
7RO/20/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na opravy komunikací tryskovou metodou a schvaluje provedením oprav dva subjekty: 1. společnost ROADMEDIC s.r.o., IČ: 285 86 484 za cenu 3000,-Kč/ 1t bez DPH  a 2. pana Pavla Skálu, IČ: 413 78 482 za cenu 2950,-Kč/1t bez DPH. Vybrané subjekty opraví v části obce výtluky na komunikaci tryskovou metodou a to každý přibližně v objemu do 20t.

7RO/20/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozšíření počtu zaměstnanců v Obecním úřadě Bělkovice-Lašťany o 1 zaměstnance na 1/2 úvazku pro zajištění chodu knihovny obce a 1 zaměstnance pro venkovní údržbu.

5 / 0 / 0
7RO/20/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozšíření počtu zaměstnanců v Obecním úřadě Bělkovice-Lašťany o 1 zaměstnance na 1/2 úvazku pro zajištění chodu knihovny obce a 1 zaměstnance pro venkovní údržbu.

7RO/20/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8025538 mezi ČEZ Distribuce a.s. IČ: 247 29 035 v zastoupení ELMO-SA spol. s r.o. IČ: 479 77 001 (Budoucí oprávněný) a obcí Bělkovice-Lašťany (Budoucí povinný) na umístěním kabelového vedení v pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy, kde přílohou bude uvedení záruční lhůty v délce 60 měsíců za provedení překopu komunikace a povinnosti opravit místo při možných propadech komunikace, nebo jiných vzniklých vadách - viz příloha č. 5.

4 / 0 / 1
7RO/20/10 4 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8025538 mezi ČEZ Distribuce a.s. IČ: 247 29 035 v zastoupení ELMO-SA spol. s r.o. IČ: 479 77 001 (Budoucí oprávněný) a obcí Bělkovice-Lašťany (Budoucí povinný) na umístěním kabelového vedení v pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy, kde přílohou bude uvedení záruční lhůty v délce 60 měsíců za provedení překopu komunikace a povinnosti opravit místo při možných propadech komunikace, nebo jiných vzniklých vadách - viz příloha č. 5.