Usnesení ze schůze č. 4 Rady, ze dne 24. 2. 2020
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
4RO/20/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Veřejná zakázka na dodání nádob v rámci poskytnuté dotace na "Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany".
 3. Záměr pronájmu KIOSKU na koupališti včetně jeho zázemí.
 4. Nájemní smlouva na část pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u Olomouce.
 5. Dodavatel nábytku do nové knihovny.
 6. Komise pro veřejné zakázky v obci.
 7. Přemístění dětského prvku od ZŠ Lašťany k workoutovému hřišti.
 8. Zapojení do projektu na nákup kompostérů pro Olomoucký kraj.
 9. Smlouva o VB na NNk v pozemku parc. č. 611, 597 a 1246 vše v k.ú. Lašťany.
 10. Centrální veřejná zakázka na nákup monitorů.
 11. Dodatek č. 3 k SDO na akci "Rozšíření kapacity knihovny B-L".
 12. Dodatek č. 1 smlouvy nad výkonem TDI společností Valenta Prova s.r.o.
 13. Provedení rozvodů pro napojení do bývalé cukrářské výrobny a úpravy "Parlamentu".
5 / 0 / 0
4RO/20/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Veřejná zakázka na dodání nádob v rámci poskytnuté dotace na "Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany".
 3. Záměr pronájmu KIOSKU na koupališti včetně jeho zázemí.
 4. Nájemní smlouva na část pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u Olomouce.
 5. Dodavatel nábytku do nové knihovny.
 6. Komise pro veřejné zakázky v obci.
 7. Přemístění dětského prvku od ZŠ Lašťany k workoutovému hřišti.
 8. Zapojení do projektu na nákup kompostérů pro Olomoucký kraj.
 9. Smlouva o VB na NNk v pozemku parc. č. 611, 597 a 1246 vše v k.ú. Lašťany.
 10. Centrální veřejná zakázka na nákup monitorů.
 11. Dodatek č. 3 k SDO na akci "Rozšíření kapacity knihovny B-L".
 12. Dodatek č. 1 smlouvy nad výkonem TDI společností Valenta Prova s.r.o.
 13. Provedení rozvodů pro napojení do bývalé cukrářské výrobny a úpravy "Parlamentu".
4RO/20/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: Pořízení vybavení v rámci projektu "Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany" od společnosti SDO Technika s.r.o., IČ: 294 46 619 za cenu 982 097,-Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a SDO Technika s.r.o. na nákup nádob na tříděný odpad včetně kontejnerů na bioodpad v rámci projektu "Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany " a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

5 / 0 / 0
4RO/20/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: Pořízení vybavení v rámci projektu "Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany" od společnosti SDO Technika s.r.o., IČ: 294 46 619 za cenu 982 097,-Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a SDO Technika s.r.o. na nákup nádob na tříděný odpad včetně kontejnerů na bioodpad v rámci projektu "Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany " a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

4RO/20/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje záměr pronájmu části nemovitostí budovy č. p. 304 a parc. č. 330/1, 330/2 vše v k. ú. Lašťany od 1. 5. do 30. 9. po dobu 3 let za podmínek uvedených v příloze č. 2.

5 / 0 / 0
4RO/20/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje záměr pronájmu části nemovitostí budovy č. p. 304 a parc. č. 330/1, 330/2 vše v k. ú. Lašťany od 1. 5. do 30. 9. po dobu 3 let za podmínek uvedených v příloze č. 2.

4RO/20/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem J. H***, bytem Dr. Milady Horákové ***, Olomouc na část pozemku parc. č. 2346/1 v k. ú. Dolany za cenu 10,-Kč/m2 sloužícího pro uskladnění materiálu, souhlasí s možností oplotit předmětnou část pozemku demontovatelným plotem - viz příloha č. 3.

4 / 0 / 1
4RO/20/4 4 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem J. H***, bytem Dr. Milady Horákové ***, Olomouc na část pozemku parc. č. 2346/1 v k. ú. Dolany za cenu 10,-Kč/m2 sloužícího pro uskladnění materiálu, souhlasí s možností oplotit předmětnou část pozemku demontovatelným plotem - viz příloha č. 3.

4RO/20/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje realizaci nábytku (regálů) v knihovně od pana L. Orleta IČ: 462 66 526 za cenu 99 930,-Kč bez DPH s vyplacením zálohy na materiál ve výši 1/2 ceny včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací dle nabídky.

5 / 0 / 0
4RO/20/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje realizaci nábytku (regálů) v knihovně od pana L. Orleta IČ: 462 66 526 za cenu 99 930,-Kč bez DPH s vyplacením zálohy na materiál ve výši 1/2 ceny včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací dle nabídky.

4RO/20/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje komise pro veřejné zakázky - viz příloha č. 4. 

5 / 0 / 0
4RO/20/6 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje komise pro veřejné zakázky - viz příloha č. 4. 

4RO/20/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přemístění prvku lodě od ZŠ Lašťany na pozemek parc. č. 516 v k.ú. Lašťany od společnosti Hřiště v CAJKU s.r.o., IČ: 076 28 145  za maximální cenu 20 000,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

5 / 0 / 0
4RO/20/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přemístění prvku lodě od ZŠ Lašťany na pozemek parc. č. 516 v k.ú. Lašťany od společnosti Hřiště v CAJKU s.r.o., IČ: 076 28 145  za maximální cenu 20 000,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

4RO/20/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje připojení obce Bělkovice-Lašťany do projektu nákupu kompostérů pro Olomoucký kraj, kterou zajišťuje společnost Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, IČ: 456 59 176 a souhlasí s nákupem 30 ks kompostérů o objemu 1000 m3 a 10 kompostérů o objemu 2000 m3. V případě, že bude žádost o dotaci úspěšná bude obec hradit pouze minimální spoluúčast.

5 / 0 / 0
4RO/20/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje připojení obce Bělkovice-Lašťany do projektu nákupu kompostérů pro Olomoucký kraj, kterou zajišťuje společnost Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, IČ: 456 59 176 a souhlasí s nákupem 30 ks kompostérů o objemu 1000 m3 a 10 kompostérů o objemu 2000 m3. V případě, že bude žádost o dotaci úspěšná bude obec hradit pouze minimální spoluúčast.

4RO/20/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12 -8014740/VB/001 na uložení kabelů NN do pozemků parc. č. 611, 597 a 1246 vše v k.ú. Lašťany mezi ČEZ Distribuce a.s., IČ: 247 29 035 v zastoupení EMONTAS s.r.o., IČ: 258 83 551 jako "Oprávněná" a Obcí Bělkovice-Lašťany jako "Povinná" o uložení kabelů NN o délce 62,57 bm za cenu 3175,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

5 / 0 / 0
4RO/20/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12 -8014740/VB/001 na uložení kabelů NN do pozemků parc. č. 611, 597 a 1246 vše v k.ú. Lašťany mezi ČEZ Distribuce a.s., IČ: 247 29 035 v zastoupení EMONTAS s.r.o., IČ: 258 83 551 jako "Oprávněná" a Obcí Bělkovice-Lašťany jako "Povinná" o uložení kabelů NN o délce 62,57 bm za cenu 3175,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

4RO/20/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s účastí na centrální veřejné zakázce vypsané Ministerstvem financí a schvaluje nákup 5 monitorů pro účely potřeb obecního úřadu a pověřuje starostu obce provést všechny potřebné úkony vedoucí k nákupu monitorů. 

5 / 0 / 0
4RO/20/10 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s účastí na centrální veřejné zakázce vypsané Ministerstvem financí a schvaluje nákup 5 monitorů pro účely potřeb obecního úřadu a pověřuje starostu obce provést všechny potřebné úkony vedoucí k nákupu monitorů. 

4RO/20/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 3 SOD na akci "Rozšíření kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany" s RZ - projekční a realizační činnost s.r.o., IČ: 286 60 331 z důvodu započítání méněprací a víceprací při realizaci akce za cenu 26 926,82 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 3 - viz příloha č. 6.

5 / 0 / 0
4RO/20/11 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 3 SOD na akci "Rozšíření kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany" s RZ - projekční a realizační činnost s.r.o., IČ: 286 60 331 z důvodu započítání méněprací a víceprací při realizaci akce za cenu 26 926,82 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 3 - viz příloha č. 6.

4RO/20/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění TDI na akci "Rozšíření kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany" s Valenta Prova s.r.o. IČ: 26871289 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 - viz příloha č. 7.

5 / 0 / 0
4RO/20/12 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění TDI na akci "Rozšíření kapacity knihovny Bělkovice-Lašťany" s Valenta Prova s.r.o. IČ: 26871289 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 - viz příloha č. 7.

4RO/20/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení prací na ZTI v budově bývalé cukrářské výrobny za cenu 48 168,63 Kč včetně DPH a prací na úpravě sklepa "Parlamentu" (rozvody el. a betonování) za cenu 57 294,71 Kč včetně DPH vše od firmy RZ - projekční a realizační činnost s.r.o. IČ: 286 60 331, dle soupisu prací uvedených v příloze č. 8 a pověřuje starostu obce objednáním prací.

5 / 0 / 0
4RO/20/13 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení prací na ZTI v budově bývalé cukrářské výrobny za cenu 48 168,63 Kč včetně DPH a prací na úpravě sklepa "Parlamentu" (rozvody el. a betonování) za cenu 57 294,71 Kč včetně DPH vše od firmy RZ - projekční a realizační činnost s.r.o. IČ: 286 60 331, dle soupisu prací uvedených v příloze č. 8 a pověřuje starostu obce objednáním prací.