Usnesení ze schůze č. 22 Rady, ze dne 2. 12. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
22RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání.

5 / 0 / 0
22RO/19/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání.

22RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost v rámci možnosti získat podporu na zajištění strategických dokumentů pro obec. Žádost podá společnost Envipartner s.r.o., IČ: 283 58 589, která bude placena ve výši 10 000,-Kč, až po doporučení žádosti k financování. 

5 / 0 / 0
22RO/19/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost v rámci možnosti získat podporu na zajištění strategických dokumentů pro obec. Žádost podá společnost Envipartner s.r.o., IČ: 283 58 589, která bude placena ve výši 10 000,-Kč, až po doporučení žádosti k financování. 

22RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1066 v k.ú. Bělkovice, a to s panem K. S *** za účelem zřízení parkovacích míst na předmětném pozemku v k.ú. Bělkovice.

5 / 0 / 0
22RO/19/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1066 v k.ú. Bělkovice, a to s panem K. S *** za účelem zřízení parkovacích míst na předmětném pozemku v k.ú. Bělkovice.

22RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 40 979,-Kč.   

5 / 0 / 0
22RO/19/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 40 979,-Kč.   

22RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na finační dar ve výši 25 000,-Kč  od Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z.s. IČ: 019 05 872 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.                                     

5 / 0 / 0
22RO/19/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na finační dar ve výši 25 000,-Kč  od Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z.s. IČ: 019 05 872 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.                                     

22RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy příkazní a o daňovém poradenství s DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s. IČ: 268 49 534 za úplatu služeb paušální částkou 5000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

5 / 0 / 0
22RO/19/6 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy příkazní a o daňovém poradenství s DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s. IČ: 268 49 534 za úplatu služeb paušální částkou 5000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

22RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na  akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení II" se společností "HSM + MARHOLD - ZŠ Bělkovice-Lašťany II" Tvořenou: Hroší stavby Morava a.s., IČ: 285 97 460 a MARHOLD a.s. IČ: 150 50 050 z důvodu změny předmětu ceny díla s navýšením na základě porovnání více prací a méně prací o částku 796 296,92,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 - viz příloha č. 3.

5 / 0 / 0
22RO/19/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na  akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení II" se společností "HSM + MARHOLD - ZŠ Bělkovice-Lašťany II" Tvořenou: Hroší stavby Morava a.s., IČ: 285 97 460 a MARHOLD a.s. IČ: 150 50 050 z důvodu změny předmětu ceny díla s navýšením na základě porovnání více prací a méně prací o částku 796 296,92,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 - viz příloha č. 3.

22RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. ve výši poskytnutého celkového příspěvku 2 050 000,-Kč pro rok 2020 - viz příloha č. 4.

5 / 0 / 0
22RO/19/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. ve výši poskytnutého celkového příspěvku 2 050 000,-Kč pro rok 2020 - viz příloha č. 4.

22RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. na roky 2021 - 2022 - viz příloha č. 5.

5 / 0 / 0
22RO/19/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. na roky 2021 - 2022 - viz příloha č. 5.

22RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajištění prací od spol. ELMO-SA spol.  s r.o. IČ: 479 77 001 na přípravě vánočního osvětlení (příprava a umístění vloček) ve výši  44 612,86 včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

5 / 0 / 0
22RO/19/10 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zajištění prací od spol. ELMO-SA spol.  s r.o. IČ: 479 77 001 na přípravě vánočního osvětlení (příprava a umístění vloček) ve výši  44 612,86 včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

22RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výpověď paní Mgr. Moniky Mackovíkové z nájmu budovy č.p. 248 a souhlasí s termínem předání nájmu do konce února 2020.

5 / 0 / 0
22RO/19/11 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výpověď paní Mgr. Moniky Mackovíkové z nájmu budovy č.p. 248 a souhlasí s termínem předání nájmu do konce února 2020.

22RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí podnět k vydání územního opatření o stavební uzávěře pro území, které bude dotčeno stavbou přeložky silnice č. I/46 Týneček - Šternberk od Ředitelství silnic a dálnic ČR a neschvaluje vydání územního opatření o stavební uzávěře pro území, které bude dotčeno stavbou přeložky silnice č. I/46 Týneček - Šternberk, a to vzhledem k probíhajícímu procesu schvalování územního plánu a citelnému zásahu do vlastnických práv. V případě ochrany předmětného území rada obce doporučuje informovat Olomoucký kraj.          

4 / 0 / 1
22RO/19/12 4 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí podnět k vydání územního opatření o stavební uzávěře pro území, které bude dotčeno stavbou přeložky silnice č. I/46 Týneček - Šternberk od Ředitelství silnic a dálnic ČR a neschvaluje vydání územního opatření o stavební uzávěře pro území, které bude dotčeno stavbou přeložky silnice č. I/46 Týneček - Šternberk, a to vzhledem k probíhajícímu procesu schvalování územního plánu a citelnému zásahu do vlastnických práv. V případě ochrany předmětného území rada obce doporučuje informovat Olomoucký kraj.          

22RO/19/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení přeložení dřevěného sloupu na pozemku parc. č. 1132 v k.ú. Lašťany od společnosti ELPREMONT elektromontáže s.r.o. IČ: 268 71 891 za cenu 57 026,09 Kč včetně DPH, a to v případě, že se prokáže nezbytnost řešení přeložení sloupu pro zajištění cesty mezi chatami a přístupu k lesu (v případě dohody nebo rozhodnutí Okresního soudu) a deleguje na starostu obce pravomoc rozhodnout o možnosti přeložení dřevěného sloupu dle aktuálních podmínek pro přemístění (mimosoudní dohodou, popřípadě rozhodnutím soudu).

5 / 0 / 0
22RO/19/13 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení přeložení dřevěného sloupu na pozemku parc. č. 1132 v k.ú. Lašťany od společnosti ELPREMONT elektromontáže s.r.o. IČ: 268 71 891 za cenu 57 026,09 Kč včetně DPH, a to v případě, že se prokáže nezbytnost řešení přeložení sloupu pro zajištění cesty mezi chatami a přístupu k lesu (v případě dohody nebo rozhodnutí Okresního soudu) a deleguje na starostu obce pravomoc rozhodnout o možnosti přeložení dřevěného sloupu dle aktuálních podmínek pro přemístění (mimosoudní dohodou, popřípadě rozhodnutím soudu).

22RO/19/14

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce - viz příloha č. 6

5 / 0 / 0
22RO/19/14 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce - viz příloha č. 6

22RO/19/15

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 - viz příloha č. 7.

5 / 0 / 0
22RO/19/15 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 - viz příloha č. 7.