Usnesení ze schůze č. 20 Rady, ze dne 21. 10. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
20RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Rozhodnutí o veřejné zakázce "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany".
 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na uložení kabelů NN.
 4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení přípojky plynu v pozemku parc. č. 267/1 v k. ú. Lašťany.
 5. Rozsvícení vánočního stromu.
 6. Příslušenství na nákladní elektromobil.
 7. Dodatek ke směrnici o cestovních náhradách.
 8. Revokace bodu č. 6 RO č. 16/2019.
 9. Dotace na zeleň v obci - zasadíme strom.
 10. Nákup židlí a stolů do bývalého hostince "Parlament" budova č.p. 248.
5 / 0 / 0
20RO/19/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

 1. Program jednání RO.
 2. Rozhodnutí o veřejné zakázce "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany".
 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na uložení kabelů NN.
 4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení přípojky plynu v pozemku parc. č. 267/1 v k. ú. Lašťany.
 5. Rozsvícení vánočního stromu.
 6. Příslušenství na nákladní elektromobil.
 7. Dodatek ke směrnici o cestovních náhradách.
 8. Revokace bodu č. 6 RO č. 16/2019.
 9. Dotace na zeleň v obci - zasadíme strom.
 10. Nákup židlí a stolů do bývalého hostince "Parlament" budova č.p. 248.
20RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvýhodnější  nabídky od  společnosti  RZ - projekční a realizační činnost  s.r.o., IČ: 286 60 331  za cenu  1 572 246,48 Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a RZ - projekční a realizační činnost s.r.o. na provedení stavebních prací a dodávek v rámci realizace akce "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

5 / 0 / 0
20RO/19/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvýhodnější  nabídky od  společnosti  RZ - projekční a realizační činnost  s.r.o., IČ: 286 60 331  za cenu  1 572 246,48 Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a RZ - projekční a realizační činnost s.r.o. na provedení stavebních prací a dodávek v rámci realizace akce "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

20RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016916/SOBSVB/01 Bělkovice-Lašťany, PČ.623/7, SVOD DO SV, K, mezi ČEZ Distribuce, a.s. IČ:  247 29 035 v zastoupení ELPREMONT elektromontáže s.r.o. IČ:  26871891 (budoucí oprávněná) a obcí Bělkovice-Lašťany (budoucí povinná) o uložení kabelového vedení (Distribuční soustava) na pozemcích parc. č.  218, 531, 538, 1242, 539/1, 539/2, 620, 611, 1246 a 596/1 vše k.ú. Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2. 

5 / 0 / 0
20RO/19/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016916/SOBSVB/01 Bělkovice-Lašťany, PČ.623/7, SVOD DO SV, K, mezi ČEZ Distribuce, a.s. IČ:  247 29 035 v zastoupení ELPREMONT elektromontáže s.r.o. IČ:  26871891 (budoucí oprávněná) a obcí Bělkovice-Lašťany (budoucí povinná) o uložení kabelového vedení (Distribuční soustava) na pozemcích parc. č.  218, 531, 538, 1242, 539/1, 539/2, 620, 611, 1246 a 596/1 vše k.ú. Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2. 

20RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi A. Č*** č.p. *** a obcí Bělkovice-Lašťany na budoucí uložení plynové přípojky v pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.  

5 / 0 / 0
20RO/19/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi A. Č*** č.p. *** a obcí Bělkovice-Lašťany na budoucí uložení plynové přípojky v pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.  

20RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o programu akce "Rozsvícení vánočního stromu u sokolovny" dne 30.11.2019. Program bude zahájen v 17 hodin u sokolovny s následným doprovodným programem.

5 / 0 / 0
20RO/19/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace o programu akce "Rozsvícení vánočního stromu u sokolovny" dne 30.11.2019. Program bude zahájen v 17 hodin u sokolovny s následným doprovodným programem.

20RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zakoupení zametacího kartáče pro elektromobil ALKÉ za cenu 139 000,- Kč bez DPH od společnosti TLAMKA s.r.o. IČ: 024 13 752 a pověřuje starostu obce objednáním stroje.

5 / 0 / 0
20RO/19/6 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zakoupení zametacího kartáče pro elektromobil ALKÉ za cenu 139 000,- Kč bez DPH od společnosti TLAMKA s.r.o. IČ: 024 13 752 a pověřuje starostu obce objednáním stroje.

20RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2018 o cestovních náhradách - viz příloha č. 4.

5 / 0 / 0
20RO/19/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2018 o cestovních náhradách - viz příloha č. 4.

20RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany revokuje bod. č. 6 usnesení RO č. 16/2019 a  schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 v zastoupení Slezkomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., IČ: 439 64 435 na umístění a provozování telekomunikačního vedení v pozemku parc. č. 1014/1 a 1014/3 vše v k.ú. Bělkovice a 1029 v k.ú. Lašťany v rámci akce: "RVDSL1621_M_M_DOLA85" v rozsahu dle vyznačení v KN, které je přílohou smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

5 / 0 / 0
20RO/19/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany revokuje bod. č. 6 usnesení RO č. 16/2019 a  schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 v zastoupení Slezkomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., IČ: 439 64 435 na umístění a provozování telekomunikačního vedení v pozemku parc. č. 1014/1 a 1014/3 vše v k.ú. Bělkovice a 1029 v k.ú. Lašťany v rámci akce: "RVDSL1621_M_M_DOLA85" v rozsahu dle vyznačení v KN, které je přílohou smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

20RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o možnosti podání žádosti o dotace na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích měst a obcí se zapojením veřejnosti a schvaluje záměr obce požádat o dotaci.

5 / 0 / 0
20RO/19/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace starosty obce o možnosti podání žádosti o dotace na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích měst a obcí se zapojením veřejnosti a schvaluje záměr obce požádat o dotaci.

20RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje nákup 40 židlí a 10 stolů (dřevěných) od společnosti Technotrade CR s.r.o. IČ: 058 75 633  za cenu do 60 tis. Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu objednáním zboží.

4 / 0 / 1
20RO/19/10 4 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje nákup 40 židlí a 10 stolů (dřevěných) od společnosti Technotrade CR s.r.o. IČ: 058 75 633  za cenu do 60 tis. Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu objednáním zboží.