Usnesení ze schůze č. 19 Rady, ze dne 9. 10. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
19RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Přehled činnosti JPO V a zařazení do kategorie JPO III.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci z Olomouckého kraje.

4. Plánovací smlouva na zřízení nové cesty v lokalitě u baru Arbeit.

5. Nová brána na ČOV.

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP - 12-8024956/1.

5 / 0 / 0
19RO/19/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Přehled činnosti JPO V a zařazení do kategorie JPO III.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci z Olomouckého kraje.

4. Plánovací smlouva na zřízení nové cesty v lokalitě u baru Arbeit.

5. Nová brána na ČOV.

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP - 12-8024956/1.

19RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí přehled o činnosti JSDH obce Bělkovice-Lašťany za období let 2016 -2018 včetně informací přesunu JPO z kategorie V do kategorie III a nesouhlasí s výstavbou nové hasičské zbrojnice v příštích několika letech za obcí z důvodu chybějících finančních prostředků a doporučuje veliteli jednotky zabývat se možností opravy stodoly umístěné na parc. č. 137/2 v k.ú. Lašťany vedle bývalého hostince Parlament pro využití SDH obce.

5 / 0 / 0
19RO/19/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí přehled o činnosti JSDH obce Bělkovice-Lašťany za období let 2016 -2018 včetně informací přesunu JPO z kategorie V do kategorie III a nesouhlasí s výstavbou nové hasičské zbrojnice v příštích několika letech za obcí z důvodu chybějících finančních prostředků a doporučuje veliteli jednotky zabývat se možností opravy stodoly umístěné na parc. č. 137/2 v k.ú. Lašťany vedle bývalého hostince Parlament pro využití SDH obce.

19RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/04650/OŽPZ/DSM ze dne 29. 08. 2018 - viz příloha č. 1.

5 / 0 / 0
19RO/19/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/04650/OŽPZ/DSM ze dne 29. 08. 2018 - viz příloha č. 1.

19RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření plánovací smlouvy o výstavbě sjezdu parkovacího stání a výjezdu na komunikaci č. III/44437 na ploše pozemku parc. č. 346/1 v k.ú. Bělkovice před domem č.p. 54 mezi obcí Bělkovice-Lašťany a majiteli panem P. J*** a paní M. J*** a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

5 / 0 / 0
19RO/19/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření plánovací smlouvy o výstavbě sjezdu parkovacího stání a výjezdu na komunikaci č. III/44437 na ploše pozemku parc. č. 346/1 v k.ú. Bělkovice před domem č.p. 54 mezi obcí Bělkovice-Lašťany a majiteli panem P. J*** a paní M. J*** a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

19RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje realizaci nové brány při vjezdu na ČOV za cenu 83 800,-Kč včetně DPH od společnosti Stavební huť Slatiňany s.r.o. IČ: 006 55 261 a pověřuje starostu obce objednáním prací.

5 / 0 / 0
19RO/19/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje realizaci nové brány při vjezdu na ČOV za cenu 83 800,-Kč včetně DPH od společnosti Stavební huť Slatiňany s.r.o. IČ: 006 55 261 a pověřuje starostu obce objednáním prací.

19RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy budoucí o smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-12-8024956/1, Bělkovice-Lašťany, p.č. 577, svod do SP+ kNN v k. ú. Lašťany mezi ČEZ Distribuce a.s. IČ: 247 29 035 v zastoupení Ing. M. Bartečkem, IČ: 471 95 355 a obcí Bělkovice-Lašťany na uložení distribuční soustavy do pozemku parc. č. 531, 538 a 218 vše v k.ú. Lašťany za cenu 50,-Kč bez DPH (dle smlouvy 10m) v nezpevněné ploše a 200,-Kč bez DPH (dle smlouvy 5m) ve zpevněné ploše, a to na základě geodetického zaměření a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.   

5 / 0 / 0
19RO/19/6 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy budoucí o smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-12-8024956/1, Bělkovice-Lašťany, p.č. 577, svod do SP+ kNN v k. ú. Lašťany mezi ČEZ Distribuce a.s. IČ: 247 29 035 v zastoupení Ing. M. Bartečkem, IČ: 471 95 355 a obcí Bělkovice-Lašťany na uložení distribuční soustavy do pozemku parc. č. 531, 538 a 218 vše v k.ú. Lašťany za cenu 50,-Kč bez DPH (dle smlouvy 10m) v nezpevněné ploše a 200,-Kč bez DPH (dle smlouvy 5m) ve zpevněné ploše, a to na základě geodetického zaměření a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 3.