Usnesení ze schůze č. 18 Rady, ze dne 25. 9. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
18RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Aktualizace povodňového plánu obce Bělkovice-Lašťany.

3. Darovací smlouva s Českomoravský štěrk a.s.

4. Dopravní den v akátí.

5. Výroční zpráva příspěvkové organizace.

6. Žádost o koupi pozemku parc. č. 761 v k.ú. Lašťany.

7. Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje k námitkám proti výstavbě II. dráhy Letiště Bohuňovice.

8. Plánovací smlouva na vybudování kanalizace v obecním pozemku a podílení se žadatele na zhotovení.

9. Poskytnutí dotace v rámci akce "Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany".

10. Poskytnutí dotace na výsadbu stromů v extravilánu obce.

11. Jednotka SDH Bělkovice-Lašťany a její zařazení do JPO III.

12. Žádost nájemkyně paní Mackovíkové o zaplacení nedoplatků nájmu v termínu do 10.10.2019.

13. Sdílení provozovny v budově č.p. 248 třetí osobě.

14. Oprava části cyklostezky do Dolan.

15. Žádost o dotaci v rámci mikroregionu na nádoby na tříděný odpad.

5 / 0 / 0
18RO/19/1 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce:

1. Program jednání RO.

2. Aktualizace povodňového plánu obce Bělkovice-Lašťany.

3. Darovací smlouva s Českomoravský štěrk a.s.

4. Dopravní den v akátí.

5. Výroční zpráva příspěvkové organizace.

6. Žádost o koupi pozemku parc. č. 761 v k.ú. Lašťany.

7. Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje k námitkám proti výstavbě II. dráhy Letiště Bohuňovice.

8. Plánovací smlouva na vybudování kanalizace v obecním pozemku a podílení se žadatele na zhotovení.

9. Poskytnutí dotace v rámci akce "Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany".

10. Poskytnutí dotace na výsadbu stromů v extravilánu obce.

11. Jednotka SDH Bělkovice-Lašťany a její zařazení do JPO III.

12. Žádost nájemkyně paní Mackovíkové o zaplacení nedoplatků nájmu v termínu do 10.10.2019.

13. Sdílení provozovny v budově č.p. 248 třetí osobě.

14. Oprava části cyklostezky do Dolan.

15. Žádost o dotaci v rámci mikroregionu na nádoby na tříděný odpad.

18RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení aktualizace povodňového plánu od společnosti ENVIPARTNER s.r.o., IČ: 28358589 za cenu 15 000,-Kč bez DPH (základní podpora) a pověřuje starostu obce objednáním prací.

5 / 0 / 0
18RO/19/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení aktualizace povodňového plánu od společnosti ENVIPARTNER s.r.o., IČ: 28358589 za cenu 15 000,-Kč bez DPH (základní podpora) a pověřuje starostu obce objednáním prací.

18RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru obci na financování kultury a sportovních akcí ve výši 20 000,- Kč od Českomoravský štěrk, a.s., IČ: 255 02 247 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 1.

5 / 0 / 0
18RO/19/3 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru obci na financování kultury a sportovních akcí ve výši 20 000,- Kč od Českomoravský štěrk, a.s., IČ: 255 02 247 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 1.

18RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje pořádání Dopravního dne v akátí od SDH Bělkovice-Lašťany dne 6.10.2019. SDH se propůjčuje hřiště v akátí, objednává 2x mobilní WC a souhlasí s použitím znaku obce na tuto akci. Další finanční náklady budou hrazeny z dotace, která byla schválena pro SDH zastupitelstvem obce v roce 2019. Tato dotace byla směřována předně na práci s mládeží a akce podobného typu. Součástí prezentace při dopravním dni bude i představení komunální techniky obce. 

5 / 0 / 0
18RO/19/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje pořádání Dopravního dne v akátí od SDH Bělkovice-Lašťany dne 6.10.2019. SDH se propůjčuje hřiště v akátí, objednává 2x mobilní WC a souhlasí s použitím znaku obce na tuto akci. Další finanční náklady budou hrazeny z dotace, která byla schválena pro SDH zastupitelstvem obce v roce 2019. Tato dotace byla směřována předně na práci s mládeží a akce podobného typu. Součástí prezentace při dopravním dni bude i představení komunální techniky obce. 

18RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany, p. o. o činnosti školy, školní rok 2018-2019.

5 / 0 / 0
18RO/19/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany, p. o. o činnosti školy, školní rok 2018-2019.

18RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany doporučuje zastupitelstvu obce neschválit prodej pozemku parc. č.761 v k.ú. Lašťany a žadateli doporučuje požádat o nájem 1/3 předmětného pozemku.

5 / 0 / 0
18RO/19/6 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany doporučuje zastupitelstvu obce neschválit prodej pozemku parc. č.761 v k.ú. Lašťany a žadateli doporučuje požádat o nájem 1/3 předmětného pozemku.

18RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí vypořádání námitek obce Bělkovice-Lašťany proti zařazení letiště Bohuňovice do ZÚR Olomouckého kraje a návrh na vypořádání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 23. 9. 2019 - viz příloha č. 2.

5 / 0 / 0
18RO/19/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí vypořádání námitek obce Bělkovice-Lašťany proti zařazení letiště Bohuňovice do ZÚR Olomouckého kraje a návrh na vypořádání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 23. 9. 2019 - viz příloha č. 2.

18RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření územně plánovací smlouvy s panem P. S***, bydliště Trnkova ***, Olomouc 779 00  o zřízení napojení své nemovitosti a finanční spoluúčasti na realizaci budoucího úseku splaškové kanalizace v pozemku parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu - viz příloha č. 3.

5 / 0 / 0
18RO/19/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření územně plánovací smlouvy s panem P. S***, bydliště Trnkova ***, Olomouc 779 00  o zřízení napojení své nemovitosti a finanční spoluúčasti na realizaci budoucího úseku splaškové kanalizace v pozemku parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu - viz příloha č. 3.

18RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informaci starosty obce o rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Nakládání s odpady obce Bělkovice-Lašťany" a doporučuje zastupitelstvu obce přijmout dotaci.

5 / 0 / 0
18RO/19/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informaci starosty obce o rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Nakládání s odpady obce Bělkovice-Lašťany" a doporučuje zastupitelstvu obce přijmout dotaci.

18RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí rozhodnutí č. OL046/19 o částečném poskytnutí dotace v rámci programu péče o krajinu v roce 2019 z Ministerstva životního prostředí na akci "Výsadba alejí v k.ú. Bělkovice a Lašťany" na pozemcích parc. č. 1029 a 1031 v k.ú. Bělkovice a schvaluje přijetí této dotace ve výši 20 700,-Kč pro obec Bělkovice-Lašťany.

5 / 0 / 0
18RO/19/10 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí rozhodnutí č. OL046/19 o částečném poskytnutí dotace v rámci programu péče o krajinu v roce 2019 z Ministerstva životního prostředí na akci "Výsadba alejí v k.ú. Bělkovice a Lašťany" na pozemcích parc. č. 1029 a 1031 v k.ú. Bělkovice a schvaluje přijetí této dotace ve výši 20 700,-Kč pro obec Bělkovice-Lašťany.

18RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zařazení JSDH Bělkovice-Lašťany do kategorie JPO III.

4 / 0 / 1
18RO/19/11 4 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zařazení JSDH Bělkovice-Lašťany do kategorie JPO III.

18RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost paní Mackovíkové, nájemkyně části budovy č.p. 248, o uhrazení dlužného nájemného za 4 měsíce v termínu do 10.10.2019 a souhlasí se zaplacením dluhu včetně úroku z prodlení do 10.10.2019.

5 / 0 / 0
18RO/19/12 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost paní Mackovíkové, nájemkyně části budovy č.p. 248, o uhrazení dlužného nájemného za 4 měsíce v termínu do 10.10.2019 a souhlasí se zaplacením dluhu včetně úroku z prodlení do 10.10.2019.

18RO/19/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost nájemkyně části budovy č.p. 248 paní M. Mackovíkové o sdílení provozovny spolu s panem Dojčárem IČ: 067 77 112. Provoz cukrářské výroby zůstane zachován. Rada obce schvaluje provozování živnosti cukrářská výroba panem Dojčárem v provozovně s č.p. 248, kterou má v pronájmu paní Mackovíková za podmínky, že bude uhrazeno do 10.10.2019 dlužné nájemné paní Mackovíkovou včetně úroku z prodlení. Po zaplacení dluhu na účet obce bude možné provozovnu sdílet s dalším subjektem, panem Dojčárem. Provoz v objektu č.p. 248 bude i nadále zachován, tedy cukrářská výroba.   

5 / 0 / 0
18RO/19/13 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost nájemkyně části budovy č.p. 248 paní M. Mackovíkové o sdílení provozovny spolu s panem Dojčárem IČ: 067 77 112. Provoz cukrářské výroby zůstane zachován. Rada obce schvaluje provozování živnosti cukrářská výroba panem Dojčárem v provozovně s č.p. 248, kterou má v pronájmu paní Mackovíková za podmínky, že bude uhrazeno do 10.10.2019 dlužné nájemné paní Mackovíkovou včetně úroku z prodlení. Po zaplacení dluhu na účet obce bude možné provozovnu sdílet s dalším subjektem, panem Dojčárem. Provoz v objektu č.p. 248 bude i nadále zachován, tedy cukrářská výroba.   

18RO/19/14

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku společnosti STRABAG a.s. IČ: 608 38 744 na opravu části cyklostezky do Dolan a schvaluje provedení opravných prací od společnosti STRABAG  za cenu 72 073,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací a sepsáním reklamace vad díla ve spolupráci s obcí Dolany, která bude směrována projektantovi stavby "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka".   

5 / 0 / 0
18RO/19/14 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku společnosti STRABAG a.s. IČ: 608 38 744 na opravu části cyklostezky do Dolan a schvaluje provedení opravných prací od společnosti STRABAG  za cenu 72 073,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací a sepsáním reklamace vad díla ve spolupráci s obcí Dolany, která bude směrována projektantovi stavby "Účelová komunikace - Dolany - Bělkovice-Lašťany - cyklostezka".   

18RO/19/15

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přistoupení obce k žádosti o dotaci DSO Mikroregion Šternbersko na OPŽP tak, aby obec měla možnost pořízení dalších nádob na tříděný odpad včetně nádob na bioodpad a pověřuje starostu obce zahájit úkony v nastavení parametrů a počtu  nádob v rámci chystané žádosti o dotaci podávanou DSO Mikroregionem Šternbersko.

5 / 0 / 0
18RO/19/15 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přistoupení obce k žádosti o dotaci DSO Mikroregion Šternbersko na OPŽP tak, aby obec měla možnost pořízení dalších nádob na tříděný odpad včetně nádob na bioodpad a pověřuje starostu obce zahájit úkony v nastavení parametrů a počtu  nádob v rámci chystané žádosti o dotaci podávanou DSO Mikroregionem Šternbersko.