Usnesení ze schůze č. 16 Rady, ze dne 22. 8. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
16RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání RO.

3 / 0 / 0
16RO/19/1 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání RO.

16RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace a doporučení komise pro hodnocení nabídek a schvaluje uzavření smlouvy s PB SCOM s.r.o. IČ: 253 97 087 na provedení demoličních prací na budově č. p. 421 za cenu 906 722,66 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 1.

3 / 0 / 0
16RO/19/2 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace a doporučení komise pro hodnocení nabídek a schvaluje uzavření smlouvy s PB SCOM s.r.o. IČ: 253 97 087 na provedení demoličních prací na budově č. p. 421 za cenu 906 722,66 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo - viz příloha č. 1.

16RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na umístění dvou obytných kontejnerů u budovy ZŠ Bělkovice pro nové umístění kabinetu pro učitele a šatny pro žáky po dobu 10 měsíců a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Popelkou IČ: 084 85 402 za cenu 89 000,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy - viz příloha č. 2.

3 / 0 / 0
16RO/19/3 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na umístění dvou obytných kontejnerů u budovy ZŠ Bělkovice pro nové umístění kabinetu pro učitele a šatny pro žáky po dobu 10 měsíců a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Popelkou IČ: 084 85 402 za cenu 89 000,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy - viz příloha č. 2.

16RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje záměr pronájmu plochy pro vylepení plakátu od společnosti LIBLI s.r.o. na plot budovy Základní školy Bělkovice.

3 / 0 / undefined
16RO/19/4 3 / 0 / undefined

Rada obce Bělkovice-Lašťany neschvaluje záměr pronájmu plochy pro vylepení plakátu od společnosti LIBLI s.r.o. na plot budovy Základní školy Bělkovice.

16RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu s paní Penkovou  IČ: 871 06 264  na prodloužení platnosti umístění reklamy na plotě hřiště po dobu 6 měsíců bezplatně a pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy - viz příloha č. 3. 

3 / 0 / 0
16RO/19/5 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu s paní Penkovou  IČ: 871 06 264  na prodloužení platnosti umístění reklamy na plotě hřiště po dobu 6 měsíců bezplatně a pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy - viz příloha č. 3. 

16RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 v zastoupení MULTINET s. r.o., IČ: 607 76 978 na umístění a provozování telekomunikačního vedení v pozemku parc. č. 1014/1 a 1014/3 vše v k.ú. Bělkovice a 1029 v k.ú. Lašťany v rámci akce: "RVDSL1621_M_M_DOLA85" v rozsahu dle vyznačení v KN, které je přílohou smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy - viz příloha č. 4.

3 / 0 / 0
16RO/19/6 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 v zastoupení MULTINET s. r.o., IČ: 607 76 978 na umístění a provozování telekomunikačního vedení v pozemku parc. č. 1014/1 a 1014/3 vše v k.ú. Bělkovice a 1029 v k.ú. Lašťany v rámci akce: "RVDSL1621_M_M_DOLA85" v rozsahu dle vyznačení v KN, které je přílohou smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy - viz příloha č. 4.

16RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o kontrolní činnosti a interním auditu obce a její příspěvkové organizace se společností DIRECT ECONOMY a.s. IČ: 262 06 714 za cenu 26 620,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

3 / 0 / 0
16RO/19/7 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o kontrolní činnosti a interním auditu obce a její příspěvkové organizace se společností DIRECT ECONOMY a.s. IČ: 262 06 714 za cenu 26 620,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 5.

16RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR na nákup věcného vybavení, a to za odbornou přípravu a zásahy JSDH obce. Finanční dotace by měla být 100% ve výši blížící se 150 000,-Kč.

3 / 0 / 0
16RO/19/8 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR na nákup věcného vybavení, a to za odbornou přípravu a zásahy JSDH obce. Finanční dotace by měla být 100% ve výši blížící se 150 000,-Kč.

16RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na akci "Obnova vodní nádrže v Bělkovicích-Lašťanech" a schvaluje zajištěním podání žádosti společnost Regionální agentura zlínského kraje z.s. IČ: 228 20 671 za cenu 10 000,-Kč včetně DPH, dále v případě úspěšné žádosti 15 000,-Kč vč. DPH a v případě administrace projektu částka 10 000,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy - viz příloha č. 6.  

3 / 0 / 0
16RO/19/9 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na akci "Obnova vodní nádrže v Bělkovicích-Lašťanech" a schvaluje zajištěním podání žádosti společnost Regionální agentura zlínského kraje z.s. IČ: 228 20 671 za cenu 10 000,-Kč včetně DPH, dále v případě úspěšné žádosti 15 000,-Kč vč. DPH a v případě administrace projektu částka 10 000,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy - viz příloha č. 6.  

16RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí na dobudování 4 úseků splaškové kanalizace v obci a schvaluje zajištěním zpracování žádosti o dotaci společnost Regionální rozvojová agentura Východní Moravy,  IČ: 456 59 176 za cenu do 40 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy - viz příloha č. 7.

3 / 0 / 0
16RO/19/10 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí na dobudování 4 úseků splaškové kanalizace v obci a schvaluje zajištěním zpracování žádosti o dotaci společnost Regionální rozvojová agentura Východní Moravy,  IČ: 456 59 176 za cenu do 40 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy - viz příloha č. 7.

16RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje Ing. Martina Sadílka členem komise rozvoje obce a výstavby.

3 / 0 / 0
16RO/19/11 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje Ing. Martina Sadílka členem komise rozvoje obce a výstavby.

16RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace ze zápisu Komise rozvoje obce a výstavby z června 2019 a souhlasí s provedením a zajištěním úkonů souvisejících s projekty a záměry obce a doporučuje zabývat se body označené 2.J a 2.H uvedené v zápisu komise pouze za předpokladu dostačujícího stavu finančních prostředků na účtu obce - viz příloha č. 8.

3 / 0 / 0
16RO/19/12 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí informace ze zápisu Komise rozvoje obce a výstavby z června 2019 a souhlasí s provedením a zajištěním úkonů souvisejících s projekty a záměry obce a doporučuje zabývat se body označené 2.J a 2.H uvedené v zápisu komise pouze za předpokladu dostačujícího stavu finančních prostředků na účtu obce - viz příloha č. 8.

16RO/19/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1066 v k. ú. Bělkovice pro účely zřízení parkovacích míst. 

3 / 0 / 0
16RO/19/13 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1066 v k. ú. Bělkovice pro účely zřízení parkovacích míst. 

16RO/19/14

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost o uvedení označení firmy na orientační ceduli v obci a stanovuje pravidlo pro možnost doplnění cedule se svým označením následovně: Žadatel o uvedení cedule se svým označením na orientační ceduli obce zaplatí za každý rok, ve kterém bude předmětné označení finanční částku 3000,-Kč, a to před objednáním nové cedule u zhotovitele.

3 / 0 / 0
16RO/19/14 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí žádost o uvedení označení firmy na orientační ceduli v obci a stanovuje pravidlo pro možnost doplnění cedule se svým označením následovně: Žadatel o uvedení cedule se svým označením na orientační ceduli obce zaplatí za každý rok, ve kterém bude předmětné označení finanční částku 3000,-Kč, a to před objednáním nové cedule u zhotovitele.

16RO/19/15

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s návrhem a realizací umístění zpevněné komunikace na pozemku parc.č. 346/1 v k.ú. Bělkovice panem P. J*** na vlastní náklady bez finanční a jiné spoluúčasti obce Bělkovice-Lašťany. Realizací se zvýší počet parkovacích míst a komfort při sjezdu a výjezdu na komunikaci III. třídy. Obec Bělkovice-Lašťany nebude mít žádné náklady s budoucí realizací a převezme následně zdarma nově vytvořenou komunikaci. 

3 / 0 / 0
16RO/19/15 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s návrhem a realizací umístění zpevněné komunikace na pozemku parc.č. 346/1 v k.ú. Bělkovice panem P. J*** na vlastní náklady bez finanční a jiné spoluúčasti obce Bělkovice-Lašťany. Realizací se zvýší počet parkovacích míst a komfort při sjezdu a výjezdu na komunikaci III. třídy. Obec Bělkovice-Lašťany nebude mít žádné náklady s budoucí realizací a převezme následně zdarma nově vytvořenou komunikaci. 

16RO/19/16

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s pořádáním podzimní Tour de Beer v prostorách koupaliště zdarma za dodržení bezpečnosti účastníků akce dne 28. 9. 2019.

3 / 0 / 0
16RO/19/16 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany souhlasí s pořádáním podzimní Tour de Beer v prostorách koupaliště zdarma za dodržení bezpečnosti účastníků akce dne 28. 9. 2019.