Usnesení ze schůze č. 9 Rady, ze dne 2. 5. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
9RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce.

1. Program jednání RO.

2. Veřejná zakázka "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice - Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení II."

3. Smlouva o zřízení věcného břemene.

4. Koordinátor BOZP pro stavbu "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice- Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení."

3 / 0 / 0
9RO/19/1 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program jednání rady obce.

1. Program jednání RO.

2. Veřejná zakázka "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice - Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení II."

3. Smlouva o zřízení věcného břemene.

4. Koordinátor BOZP pro stavbu "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice- Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení."

9RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky od společnosti „HSM + MARHOLD – ZŠ Bělkovice – Lašťany II“  (sdružení dvou společností, IČ: 285 97 460 za cenu 41 068 057,65,-Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a „HSM + MARHOLD – ZŠ Bělkovice – Lašťany II“ na provedení stavebních prací a dodávek v rámci realizace akce "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

3 / 0 / 0
9RO/19/2 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky od společnosti „HSM + MARHOLD – ZŠ Bělkovice – Lašťany II“  (sdružení dvou společností, IČ: 285 97 460 za cenu 41 068 057,65,-Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a „HSM + MARHOLD – ZŠ Bělkovice – Lašťany II“ na provedení stavebních prací a dodávek v rámci realizace akce "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

9RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ - 12-8000624/VB/001 se společností ČEZ Distribuce a.s. IČ: 247 29 035 v zastoupení spol. ELMO-SA, spol. s r.o. IČ: 479 77 001 na uložení kabelů NN do pozemků ve vlastnictví Obce Bělkovice-Lašťany parc. č. 621,652,654/1,654/3, 1242 vše v k.ú. Lašťany za cenu 500,-Kč vše. Jedná se o vyvolanou investici obce. RO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

3 / 0 / 0
9RO/19/3 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ - 12-8000624/VB/001 se společností ČEZ Distribuce a.s. IČ: 247 29 035 v zastoupení spol. ELMO-SA, spol. s r.o. IČ: 479 77 001 na uložení kabelů NN do pozemků ve vlastnictví Obce Bělkovice-Lašťany parc. č. 621,652,654/1,654/3, 1242 vše v k.ú. Lašťany za cenu 500,-Kč vše. Jedná se o vyvolanou investici obce. RO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

9RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje objednat paní Ing. Bláhovou, IČ: 070 65 001 jako kordinátora BOZP na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavením" za předpokládanou cenu 90 000,-Kč včetně DPH.

3 / 0 / 0
9RO/19/4 3 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje objednat paní Ing. Bláhovou, IČ: 070 65 001 jako kordinátora BOZP na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavením" za předpokládanou cenu 90 000,-Kč včetně DPH.