Usnesení ze schůze č. 7 Rady, ze dne 10. 4. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
7RO/19/1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje  

1. Program jednání.

2. Žádost o peněžitý dar pro Klub Bechtěreviků ČR z.s.

3. Nabídka na úpravy parčíku za sokolovnou (osev a výsadba).

4. Veřejná zakázka na zpracování PD "Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bělkovice-Lašťany".

5. Smlouvy s ŘSD.

6. Opravy komunikací v obci tryskovou metodou Jetpatcher.

7. Dodatek č. 1 smlouvy s ČSOB na pořízení platebního terminálu.

8. Úpravy komunikace v chatovišti. 

9. Stanovy zpravodaje obce.

10. Přeložení tabulí ZŠ Lašťany do provizorních prostor.

11. Zpomalovací prahy v obci.

12. Stanovení cen za svoz odpadů pro podnikatele.

13. Program zastupitelstva obce.

4 / 0 / 0
7RO/19/1 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje  

1. Program jednání.

2. Žádost o peněžitý dar pro Klub Bechtěreviků ČR z.s.

3. Nabídka na úpravy parčíku za sokolovnou (osev a výsadba).

4. Veřejná zakázka na zpracování PD "Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bělkovice-Lašťany".

5. Smlouvy s ŘSD.

6. Opravy komunikací v obci tryskovou metodou Jetpatcher.

7. Dodatek č. 1 smlouvy s ČSOB na pořízení platebního terminálu.

8. Úpravy komunikace v chatovišti. 

9. Stanovy zpravodaje obce.

10. Přeložení tabulí ZŠ Lašťany do provizorních prostor.

11. Zpomalovací prahy v obci.

12. Stanovení cen za svoz odpadů pro podnikatele.

13. Program zastupitelstva obce.

7RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 1000,-Kč pro KLUB BECHTĚREVIKŮ ČR z.s. a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy - viz příloha č. 1.  

4 / 0 / 0
7RO/19/2 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 1000,-Kč pro KLUB BECHTĚREVIKŮ ČR z.s. a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy - viz příloha č. 1.  

7RO/19/3

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje realizaci parkových úprav včetně vysazení stromů, keřů a trávy od B. Mádrové, IČ: 487 30 441 za cenu 57 534,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

4 / 0 / 0
7RO/19/3 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje realizaci parkových úprav včetně vysazení stromů, keřů a trávy od B. Mádrové, IČ: 487 30 441 za cenu 57 534,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

7RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky od společnosti Dopravní projektování, spol.  s r.o.  IČ: 253 61 520 za cenu 302 500,-Kč bez DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Dopravní projektování, spol.  s r.o. na provedení projektové dokumentace nových chodníků v obci Bělkovice-Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

4 / 0 / 0
7RO/19/4 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zprávu z komise pro hodnocení nabídek, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky od společnosti Dopravní projektování, spol.  s r.o.  IČ: 253 61 520 za cenu 302 500,-Kč bez DPH, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Dopravní projektování, spol.  s r.o. na provedení projektové dokumentace nových chodníků v obci Bělkovice-Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 2.

7RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí 3 ks smluv týkající se budoucí stavby I/46 Olomouc - Šternberk a doporučuje zastupitelstvu obce schválit předmětné smlouvy, které se týkají vyvolaných investic a přeložky cyklostezky.

4 / 0 / 0
7RO/19/5 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí 3 ks smluv týkající se budoucí stavby I/46 Olomouc - Šternberk a doporučuje zastupitelstvu obce schválit předmětné smlouvy, které se týkají vyvolaných investic a přeložky cyklostezky.

7RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje opravy komunikací tryskovou metodou od p. Skály IČ: 413 78 482 za cenu 2950,-Kč/1m2 bez DPH do maximální celkové výše 105 000,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

4 / 0 / 0
7RO/19/6 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje opravy komunikací tryskovou metodou od p. Skály IČ: 413 78 482 za cenu 2950,-Kč/1m2 bez DPH do maximální celkové výše 105 000,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.

7RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o akceptaci platebních karet s ČSOB a.s. - viz příloha č. 3.

4 / 0 / 0
7RO/19/7 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o akceptaci platebních karet s ČSOB a.s. - viz příloha č. 3.

7RO/19/8a

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje úpravy na pozemcích parc. č. 1091/1 a 1132 vše v k.ú. Lašťany za účelem přeložení obslužné komunikace pro zajištění průjezdu dalších subjektů.

4 / 0 / 0
7RO/19/8a 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje úpravy na pozemcích parc. č. 1091/1 a 1132 vše v k.ú. Lašťany za účelem přeložení obslužné komunikace pro zajištění průjezdu dalších subjektů.

7RO/19/8b

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení přeložení komunikace od společnosti RBH stavby s.r.o. IČ: 070 05 997 za cenu do 20 000,-Kč včetně DPH.

4 / 0 / 0
7RO/19/8b 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje provedení přeložení komunikace od společnosti RBH stavby s.r.o. IČ: 070 05 997 za cenu do 20 000,-Kč včetně DPH.

7RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje stanovy zpravodaje obce - viz příloha č. 4.

4 / 0 / 0
7RO/19/9 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje stanovy zpravodaje obce - viz příloha č. 4.

7RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přeložit interaktivní tabule z budovy ZŠ Lašťany do provizorních prostor včetně montáže od firmy Consulta Bürotechnik s.r.o., IČ: 253 27 101 za cenu 73 568,- Kč včetně DPH. 

4 / 0 / 0
7RO/19/10 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje přeložit interaktivní tabule z budovy ZŠ Lašťany do provizorních prostor včetně montáže od firmy Consulta Bürotechnik s.r.o., IČ: 253 27 101 za cenu 73 568,- Kč včetně DPH. 

7RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zahájení úkonů k realizaci a vytvoření bezpečnostních prvků na komunikacích v obci. Jedná se zejména o komunikaci č. 17b  a pověřuje starostu obce zajistit potřebné informace a podklady.

4 / 0 / 0
7RO/19/11 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zahájení úkonů k realizaci a vytvoření bezpečnostních prvků na komunikacích v obci. Jedná se zejména o komunikaci č. 17b  a pověřuje starostu obce zajistit potřebné informace a podklady.

7RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany stanovuje ceny při zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikatelské subjekty a právnické osoby na rok 2019 - viz příloha č. 5.

4 / 0 / 0
7RO/19/12 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany stanovuje ceny při zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikatelské subjekty a právnické osoby na rok 2019 - viz příloha č. 5.

7RO/19/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce konaného dne 24. 4. 2019 - viz příloha č. 6.

4 / 0 / 0
7RO/19/13 4 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje program zastupitelstva obce konaného dne 24. 4. 2019 - viz příloha č. 6.