Usnesení ze schůze č. 5 Rady, ze dne 11. 3. 2019
Detaily zasedání


tisknout pouze vybrané
řadit podle formulace |
5RO/19/1
Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje 

1. Program jednání.

2. Kontrola usnesení RO.

3. Žádost o dotaci z IROP přes MAS Šternbersko.

4. Nabídka na kontrolu hřišť v obci.

5. Výpověď z nájmu nebytových prostor č.p. 509 - matky s dětmi.

6. Žádost o poskytnutí peněžního daru.

7. Dodatek ke koupi části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany.

8. Administrace veřejných zakázek na stavební práce.

9. Zápis komise rozvoje obce a investic.

10. Zápis kulturní komise.

11. Zápis komise životního prostředí a zemědělství.

12. Směrnice o schvalování rozpisu rozpočtu.

13. Práce na obecních pozemcích. 

14.Zpracování studie budovy na koupališti.

15. Zpracování kroniky obce za rok 2018.

16. Odkup 4 ks varných hrnců. 

17. Jmenování členky komise kultury paní Věry Vinklerové.

18. Zadávací podmínky veřejné zakázky "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení".

19. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 597, 611 a 1246 vše v k.ú. Lašťany ve vlastnictví obce.

5 / 0 / 0
5RO/19/1 5 / 0 / 0
Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje 

1. Program jednání.

2. Kontrola usnesení RO.

3. Žádost o dotaci z IROP přes MAS Šternbersko.

4. Nabídka na kontrolu hřišť v obci.

5. Výpověď z nájmu nebytových prostor č.p. 509 - matky s dětmi.

6. Žádost o poskytnutí peněžního daru.

7. Dodatek ke koupi části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany.

8. Administrace veřejných zakázek na stavební práce.

9. Zápis komise rozvoje obce a investic.

10. Zápis kulturní komise.

11. Zápis komise životního prostředí a zemědělství.

12. Směrnice o schvalování rozpisu rozpočtu.

13. Práce na obecních pozemcích. 

14.Zpracování studie budovy na koupališti.

15. Zpracování kroniky obce za rok 2018.

16. Odkup 4 ks varných hrnců. 

17. Jmenování členky komise kultury paní Věry Vinklerové.

18. Zadávací podmínky veřejné zakázky "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení".

19. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 597, 611 a 1246 vše v k.ú. Lašťany ve vlastnictví obce.

5RO/19/2

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady obce.

5 / 0 / 0
5RO/19/2 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady obce.

5RO/19/3a

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Integrovaný regionální operační program přes MAS Šternbersko v rámci akce "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" .

5 / 0 / 0
5RO/19/3a 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje podání žádosti o dotaci na Integrovaný regionální operační program přes MAS Šternbersko v rámci akce "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" .

5RO/19/3b

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje administrátorem žádosti o dotaci Regionální rozvojovou agenturu pro rozvoj Východní Moravy IČ: 456 59 176  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

5 / 0 / 0
5RO/19/3b 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje administrátorem žádosti o dotaci Regionální rozvojovou agenturu pro rozvoj Východní Moravy IČ: 456 59 176  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

5RO/19/4

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku na provedení kontrol a revizí hřišť v obci a schvaluje realizaci od společnosti Hřiště v cajku s.r.o. IČ: 076 28 145  za cenu 9 500,-Kč bez DPH za rok a pověřuje starostu obce objednáním prací. 

5 / 0 / 0
5RO/19/4 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídku na provedení kontrol a revizí hřišť v obci a schvaluje realizaci od společnosti Hřiště v cajku s.r.o. IČ: 076 28 145  za cenu 9 500,-Kč bez DPH za rok a pověřuje starostu obce objednáním prací. 

5RO/19/5

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor (prostory pro matky s dětmi I. podlaží ) v budově č.p. 509 ke dni 26. 2. 2019 a souhlasí s ukončením nájmu s paní J. A***.

5 / 0 / 0
5RO/19/5 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor (prostory pro matky s dětmi I. podlaží ) v budově č.p. 509 ke dni 26. 2. 2019 a souhlasí s ukončením nájmu s paní J. A***.

5RO/19/6

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem P. G*** na poskytnutí finančního daru ve výši 4 000,-Kč na uspořádání 15. ročníku Blues Open dne 22. 3. 2019 a pověřuje starostu obce podpisem darovací  smlouvy - viz příloha č. 2.

4 / 0 / 1
5RO/19/6 4 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem P. G*** na poskytnutí finančního daru ve výši 4 000,-Kč na uspořádání 15. ročníku Blues Open dne 22. 3. 2019 a pověřuje starostu obce podpisem darovací  smlouvy - viz příloha č. 2.

5RO/19/7

Rada obce Bělkovice-Lašťany doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany a pověřuje starostu obce zajistit cenový odhad nemovitosti.

5 / 0 / 0
5RO/19/7 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany a pověřuje starostu obce zajistit cenový odhad nemovitosti.

5RO/19/8

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na zpracování dvou veřejných zakázek "Stavební úpravy obecního domu" a "Zvýšení kapacity knihovny" a schvaluje provedením výběrových řízení Ing. Petrželu, IČ: 02918048 za cenu 31.300,- Kč včetně DPH za obě zakázky a pověřuje starostu obce objednáním administrátora veřejných zakázek a podpisem obou příkazních smluv - viz příloha č. 3.

5 / 0 / 0
5RO/19/8 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí nabídky na zpracování dvou veřejných zakázek "Stavební úpravy obecního domu" a "Zvýšení kapacity knihovny" a schvaluje provedením výběrových řízení Ing. Petrželu, IČ: 02918048 za cenu 31.300,- Kč včetně DPH za obě zakázky a pověřuje starostu obce objednáním administrátora veřejných zakázek a podpisem obou příkazních smluv - viz příloha č. 3.

5RO/19/9

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zápis komise rozvoje obce a výstavby a souhlasí s návrhem řešení, které je uvedeno v zápise. Navrhuje starostovi obce, aby se zabýval záměry, které představila komise rozvoje obce a výstavby ve svém zápise - viz příloha č. 4.

5 / 0 / 0
5RO/19/9 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zápis komise rozvoje obce a výstavby a souhlasí s návrhem řešení, které je uvedeno v zápise. Navrhuje starostovi obce, aby se zabýval záměry, které představila komise rozvoje obce a výstavby ve svém zápise - viz příloha č. 4.

5RO/19/10

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zápis z kulturní komise - viz příloha č. 5.

5 / 0 / 0
5RO/19/10 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zápis z kulturní komise - viz příloha č. 5.

5RO/19/11

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zápis komise životního prostředí a zemědělství - viz příloha č. 6.

5 / 0 / 0
5RO/19/11 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí zápis komise životního prostředí a zemědělství - viz příloha č. 6.

5RO/19/12

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Směrnici o schvalování rozpočtových změn - viz příloha č. 7.

5 / 0 / 0
5RO/19/12 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje Směrnici o schvalování rozpočtových změn - viz příloha č. 7.

5RO/19/13

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí cenovou nabídku na provedení údržbových prací SDH Bělkovice-Lašťany v akátí na pozemcích obce (parc. č. 1248 a 943/1 vše v k.ú. Bělkovice) a schvaluje provedení prací dle cenové nabídky za částku max. 50 000,-Kč.   

4 / 0 / 1
5RO/19/13 4 / 0 / 1

Rada obce Bělkovice-Lašťany bere na vědomí cenovou nabídku na provedení údržbových prací SDH Bělkovice-Lašťany v akátí na pozemcích obce (parc. č. 1248 a 943/1 vše v k.ú. Bělkovice) a schvaluje provedení prací dle cenové nabídky za částku max. 50 000,-Kč.   

5RO/19/14

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zpracování studie přestavby budov na koupališti od společnosti GARPEMMA, s.r.o. IČ: 285 916 82 za cenu 42 750,-Kč bez DPH s provedením do 60 dnů od předání objednatelem.

5 / 0 / 0
5RO/19/14 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zpracování studie přestavby budov na koupališti od společnosti GARPEMMA, s.r.o. IČ: 285 916 82 za cenu 42 750,-Kč bez DPH s provedením do 60 dnů od předání objednatelem.

5RO/19/15

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zpracováním kroniky obce za rok 2018 pana PHDr. Miloslava Čermáka na základě smlouvy o dílo ve výši 4 500,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 8.

5 / 0 / 0
5RO/19/15 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zpracováním kroniky obce za rok 2018 pana PHDr. Miloslava Čermáka na základě smlouvy o dílo ve výši 4 500,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 8.

5RO/19/16

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkup 4 kusů varných hrnců od pana R. J***, Bělkovice-Lašťany ***, 78316 za cenu 3 500,-Kč včetně DPH dle specifikace uvedené v kupní smlouvě a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 9.

5 / 0 / 0
5RO/19/16 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkup 4 kusů varných hrnců od pana R. J***, Bělkovice-Lašťany ***, 78316 za cenu 3 500,-Kč včetně DPH dle specifikace uvedené v kupní smlouvě a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 9.

5RO/19/17

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje paní Bc. Věru Vinklerovou členkou komise kultury.

5 / 0 / 0
5RO/19/17 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany jmenuje paní Bc. Věru Vinklerovou členkou komise kultury.

5RO/19/18

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadávací podmínky na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice - Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" - viz příloha č. 10.

5 / 0 / 0
5RO/19/18 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje zadávací podmínky na akci "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice - Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení" - viz příloha č. 10.

5RO/19/19

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce a.s. IČ: 24729035 na pozemcích parc. č. 597, 611 a 1246 vše v k.ú. Lašťany na uložení kabelů NN do země a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 11.

5 / 0 / 0
5RO/19/19 5 / 0 / 0

Rada obce Bělkovice-Lašťany schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce a.s. IČ: 24729035 na pozemcích parc. č. 597, 611 a 1246 vše v k.ú. Lašťany na uložení kabelů NN do země a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 11.