Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 7. 12. 2017
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, složení slibu nového zastupitele obce, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.10. 2017.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 5/2017.

Zařazení do kategorií

5. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 -2020.

Zařazení do kategorií

6. Rozpočet obce pro rok 2018.

Zařazení do kategorií

7. Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci "Energeticky úsporná opatření mateřské školy Bělkovice-Lašťany č.p. 194".

Zařazení do kategorií

8. Informace k připomínce k novému územnímu plánu adresované zastupitelstvu obce.

Zařazení do kategorií

9. Stanovení odměn zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

10. Směrnice o čerpání soc. fondu.

Zařazení do kategorií

11. Revokace usnesení č. 4/2017 bod 11 ze dne 14.9.2017.

Zařazení do kategorií

12. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1070/6 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

13. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

14. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

15. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 218 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

16. Petice občanů proti hluku v lokalitě u garáží v Lašťanech.

Zařazení do kategorií

17. Zápis finančního výboru č. 11 ze dne 16.11.2017.

Zařazení do kategorií

18. Zápisy kontrolního výboru č. 2 a 3 v roce 2017.

Zařazení do kategorií

19. Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce.

Zařazení do kategorií

20. Informace starosty obce o průběhu stavby "III/44436 Bělkovice-Lašťany - průtah".

Zařazení do kategorií

21. Žádost zhotovitele o snížení sankce vyplývající ze smlouvy o dílo na zateplení MŠ.

Zařazení do kategorií

22. Stanovení školského obvodu spádové školy v rámci povinného předškolního vzdělávání.

Zařazení do kategorií

23. Dotace z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany pro Charitu Olomouc.

Zařazení do kategorií

24. Finanční dar obci na podporu SDH ve výši 40000,- Kč za 3. místo v anketě "Dobráci roku".

Zařazení do kategorií

25. Změna znění veřejnoprávní smlouvy se Sportovním klubem Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

. Diskuze

Zařazení do kategorií