Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 14. 9. 2017
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.08.2017.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 4/2017.

Zařazení do kategorií

5. Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Oprava místní komunikace k mateřské škole v obci Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

6. Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Workoutové a dětské hřiště v obci Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

7. Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na akci "Místo pasivního odpočinku v obci Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

8. Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na akci "Oprava kamenných křížů Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

9. Přijetí dotace z Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na akci "Lesní technika pro obec Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

10. Záměr prodeje pozemku parc.č.1110/2 v k.ú. Lašťany a části pozemku 1116 v k.ú. Lašťany dle přílohy.

Zařazení do kategorií

11. Záměr prodeje části pozemku 1116 v k.ú. Lašťany dle přílohy.

Zařazení do kategorií

12. Směna části pozemku parc. č. 1116 v kú. Lašťany za část pozemku parc. č. 1124/1 vše v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.

Zařazení do kategorií

14. Informace starosty obce o realizaci akce " III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah obce".

Zařazení do kategorií

15. Zápis finančního výboru.

Zařazení do kategorií

16 . Dohoda o změně hranic obce Bělkovice-Lašťany a obce Bohuňovice (územní anomálie).

Zařazení do kategorií

17. Smlouva o bezúplatném převodu části pozemku parc. č. 1093/3 v k.ú. Bělkovice na obec Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

18. Investiční záměry obce.

Zařazení do kategorií

19. Dotace z rozpočtu obce pro Římskokatolickou farnost Dolany u Olomouce.

Zařazení do kategorií

20. Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace - zpráva místostarosty obce.

Zařazení do kategorií

21. Připravit vydání nové OZV o stanovení školského obvodu spádové školy v rámci povinného předškolního vzdělávání.

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií