Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 20. 6. 2017
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.05.2017.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 3/2017.

Zařazení do kategorií

5. Závěrečný účet obce za rok 2016.

Zařazení do kategorií

6. Přijetí dotace z Olomouckého kraje v Programu na podporu JSDH 2017.

Zařazení do kategorií

7. Delegace na radu obce rozhodovat o neočekávaných transakcích z rozpočtu obce.

Zařazení do kategorií

8. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1070/2 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

9. Volba předsedy finančního výboru obce.

Zařazení do kategorií

10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany pro paní M.S.

Zařazení do kategorií

11. Dotace z rozpočtu obce pro Charitu Šternberk.

Zařazení do kategorií

12. Revokace usnesení ZO č. 2/2017 bod 12 ze dne 27.4.2017.

Zařazení do kategorií

13. Dopis zahrádkářů obce zastupitelům k veřejné zeleni v obci.

Zařazení do kategorií

14. Žádost o projednání parc. č. 435/2 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií