Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 27. 4. 2017
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.03.2017.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 2/2017.

Zařazení do kategorií

5. Přijetí dotace z OPŽP na akci "Rozšíření kapacity sběrového dvora Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

6. Přijetí dotace z Ministerstva kultury na obnovu programového vybavení Knihovny Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

7. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Olomouckým krajem.

Zařazení do kategorií

8. Dotace z rozpočtu obce na rok roce 2017.

Zařazení do kategorií

9. Záměr prodeje pozemku parc.č. 47 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

10. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1116 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

11. Úprava navrženého územního plánu obce Bělkovice-Lašťany - vyloučení zastavění parcelních čísel dle přiloženého seznamu.

Zařazení do kategorií

12. Dotace na nákup židlí a stolů pro TJ Sokol Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

13. Dotace pro paní M*** S*** dle žádosti.

Zařazení do kategorií

14. Informace starosty obce o přípravě rekonstrukce silnice č. III/44436 "kostková" - průtah obce.

Zařazení do kategorií

15. Informace starosty obce o přípravě projektu "Přístavba a nástavba ZŠ Lašťany".

Zařazení do kategorií

16. Sdělení starosty obce k realizaci retardérů na místní komunikaci 21b.

Zařazení do kategorií

17. Stanovení termínu vyřešení předsedy finančního výboru.

Zařazení do kategorií

. Diskuze

Zařazení do kategorií