Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 16. 2. 2017
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zastupitelstva.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o výdajích obce nad 40 tisíc Kč od posledního zastupitelstva.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 7/2016.

Zařazení do kategorií

5. Rozpočtové opatření č. 1/2017.

Zařazení do kategorií

6. Dotace z rozpočtu obce na závod "Bělkovický kros".

Zařazení do kategorií

7. Dotace z rozpočtu obce na pořádání závodu v běhu - "Bělkovická dvacítka".

Zařazení do kategorií

8. Dotace z rozpočtu obce na zajištění Letní fotbalové školy v roce 2017.

Zařazení do kategorií

9. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 144 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

10. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2346/1 v k.ú. Dolany u Olomouce.

Zařazení do kategorií

11. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 218 a část parc. č. 266 vše v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

12. Odkup části pozemku parc. č. 82/4 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

13. Smlouva o budoucí darovací smlouvě s Olomouckým krajem ve věci pozemků 117/1, 252, 291, 346/1 a 1068/1 vše v k.ú. Bělkovice

Zařazení do kategorií

14. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

15. Zápis kontrolního výboru.

Zařazení do kategorií

16. Zápis kontrolního výboru č. 1/2017.

Zařazení do kategorií

17. Zápis finančního výboru.

Zařazení do kategorií

18. Informace o jednání s Olomouckým krajem nad realizací akce: "III/44436 - průtah obce" (kostková cesta).

Zařazení do kategorií

19. Informaci starosty obce o připojení občanů k vodovodu Bělkovice-Lašťany a jeho důsledky pro obec v rámci získané dotace.

Zařazení do kategorií

20. Dotace z rozpočtu obce pro letní tábor pro děti.

Zařazení do kategorií

21. Rezignace předsedkyně finančního výboru zastupitelstva obce na funkci předsedkyně a členky finančního výboru zastupitelstva obce

Zařazení do kategorií

. Diskuze

Zařazení do kategorií