Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 4. 12. 2019
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního jednání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Čerpání rozpočtu a výdaje nad 40 000,-Kč od posledního zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočet obce na rok 2020.

Zařazení do kategorií

5. Dodatek č. 2 o zajištění dopravní obslužnosti kraje.

Zařazení do kategorií

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zařazení do kategorií

7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství.

Zařazení do kategorií

8. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.

Zařazení do kategorií

9. Smlouva o partnerství u projektu OPZ "Startovací centrum Olomouce".

Zařazení do kategorií

10. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

12. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1139 v k.ú. Lašťany a prodeje části pozemku parc. č. 1140 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

13. Odměny pro předsedy, členy komisí rad obce, členy výborů obce a redakční radu zpravodaje.

Zařazení do kategorií

14. Odměny zastupitelů obce.

Zařazení do kategorií

15. Zápisy z finančního výboru.

Zařazení do kategorií

16. Zápis z kontrolního výboru.

Zařazení do kategorií

17. Přijetí dotace na akci "Nakládání s odpady obce Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií