Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 1. 12. 2016
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.10.2016.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 6/2016.

Zařazení do kategorií

5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zařazení do kategorií

6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

7. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o nočním klidu.

Zařazení do kategorií

8. Rozpočet obce pro rok 2017.

Zařazení do kategorií

9. Strategický plán investičních akcí pro rok 2017.

Zařazení do kategorií

10. Přijetí dotace z OPŽP na protipovodňové opatření obce Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

11. Zápis č. 8 finančního výboru.

Zařazení do kategorií

12. Dobrovolný svazek obcí "Sdružení obcí střední Moravy " - nové stanovy.

Zařazení do kategorií

13. Rozpočtový výhled pro roky 2018 a 2019.

Zařazení do kategorií

14. Dotace z rozpočtu obce pro Hospic na Svatém Kopečku.

Zařazení do kategorií

15. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 70 v k.ú. Bělkovice. 

Zařazení do kategorií

16. Přijetí obce Lužice za člena Mikroregionu Šternbersko.

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií