Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 11. 9. 2019
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního jednání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Čerpání rozpočtu obce a výdaje z rozpočtu obce nad 40 000,-Kč od posledního zasedání.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 3/2019.

Zařazení do kategorií

5. Odkup části pozemku parc. č. 640 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

6. Odkup části pozemku parc. č. 657 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

7. Změna využití nemovitosti u pozemků parc. č. 188/1, 188/2, 189 a 190 vše v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

8. Záměr prodeje části nemovitosti parc. č. 144 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

9. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci "Obnova vozového parku obce Bělkovice-Lašťany".

Zařazení do kategorií

10. Záměr odkoupení nemovitosti parc. č. 645/1 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

11. Zpráva starosty obce o průběhu stavby "Rekonstrukce ZŠ v Lašťanech".

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií