Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 15. 9. 2016
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.8.2016.

Zařazení do kategorií

4. Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 117/1, 252, 291, 346, 1068/1, v k.ú. Bělkovice s Olomouckým krajem.

Zařazení do kategorií

5. Smlouva o budoucí darovací smlouvě s Olomouckým krajem při realizaci akce "III/44436 Bělkovice – Lašťany - průtah.“

Zařazení do kategorií

6. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 68/1 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

7. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 255 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

8. Záměr prodeje pozemku parc. č. 404 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

9. Smlouva o zřízení věcného břemene na parc. č. 5 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

10. Smlouva o zřízení věcného břemene na parc. č. 230/10, 230/7, 230/11 vše v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

11. Smlouva o zřízení věcného břemene na parc. č. 53/1 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

12. Smlouva o zřízení věcného břemene na parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

13. Smlouva o zřízení věcného břemene na parc. č. 966,1243/2 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 12/1 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

15. Smlouva o zřízení věcného břemene na parc. č. 1035 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

16. Zrušení bodu č. 15 usnesení zastupitelstva obce č. 5/2003 ve znění: "ZO si vyhradí rozhodování o zřízení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví obce."

Zařazení do kategorií

17. Dar obce členovi JSDH Bělkovice-Lašťany a rozpočtové opatření č. 4/2016.

Zařazení do kategorií

18. Záměr odkupu části nemovitostí parc. č. 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/6 a 1210/3 vše v k.ú. Bělkovice a rozpočtové opatření č. 5/2016.

Zařazení do kategorií

19. Smlouva o právu provést stavbu na parc. č. 135 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

20. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 70 v k.ú. Bělkovice. 

Zařazení do kategorií

21. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 82/4 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

22. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 37/4 v k.ú. Bělkovice. 

Zařazení do kategorií

23. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 39 v k.ú. Bělkovice. 

Zařazení do kategorií

24. Zápis kontrolního výboru č. 7.

Zařazení do kategorií

25. Zápis finančního výboru č. 7.

Zařazení do kategorií

26. Smlouva o realizaci překládky sítě SEK na akci "Bezbarierové chodníky Bělkovice- Lašťany."

Zařazení do kategorií

27. Smlouva o realizaci překládky sítě SEK na akci "Úprava místních komunikací."

Zařazení do kategorií

28. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany.

Zařazení do kategorií

. Diskuze

Zařazení do kategorií