Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 23. 6. 2016
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.5.2016.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 3/2016.

Zařazení do kategorií

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zařazení do kategorií

6. Závěrečný účet obce 2015.

Zařazení do kategorií

7. Koupě části pozemku parc. č. 512/2 v k.ú. Lašťany za cenu 300,- Kč/m2 dle geometrického plánu.

Zařazení do kategorií

8. Koupě stavby budovy bez č.p. včetně pozemku parc. č. 137/2 v kú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

9. Směna části pozemku parc. č. 355 v k.ú. Lašťany za část pozemku parc. č. 339/1 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

10. Prodej pozemku parc. č. 650 v k.ú. Lašťany za 100,-Kč m2.

Zařazení do kategorií

11. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1112/2 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

12. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1139 a části pozemku parc. č. 1140 vše v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

13. Záměr prodeje části pozemků parc. č. 1116 a 1247 a pozemku parc. č. 1124/2 vše v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

14. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 53/1 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parc. 1014/1 k.ú. Bělkovice, Bělkovice-Lašťany RD Kňáva - úprava KNN.

Zařazení do kategorií

16. Převedení infrastruktury společnosti Stavební firma Global s.r.o. na pozemcích parc. č. 63, 71/ 9 a 71/11 vše v k.ú. Lašťany na obec Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

17. Dar obce TJ SOKOL Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

18. Splátkový kalendář na prodej části pozemku parc. č. 117/1 a pozemku 104/2 vše v k.ú. Bělkovice pro paní Pavlínu Stejskalovou.

Zařazení do kategorií

19. Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na opravu Kaple P.M. Čenstochovské parc. č. 1228 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

20. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 63, 71/9 a 71/11 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

21. Zápis kontrolního výboru č. 6.

Zařazení do kategorií

22. Zápis finančního výboru č. 6.

Zařazení do kategorií

23. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1093/3 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

24. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Zařazení do kategorií

25. Změna v zastoupení obce v MAS Šternbersko o.p.s.

Zařazení do kategorií

0. Diskuze

Zařazení do kategorií