Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 13. 9. 2018
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 31. 07. 2018.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 6/2018.

Zařazení do kategorií

5. Program rozvoje obce /Strategický plán obce/.

Zařazení do kategorií

6. Prodej části obecního pozemku parc. č. 188 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

7. Bezúplatné převedení části kanalizačního řádu v pozemku parc. č. 339/1 v k.ú. Lašťany do majetku obce.

Zařazení do kategorií

8. Zápis z jednání kontrolního výboru.

Zařazení do kategorií

9. Předkupní právo k pozemku parc. č. 1041/24 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

10. Dodatek č. 2 Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provedení stavby ze dne 9. 9. 2013.

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií