Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 11. 7. 2018
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Námitky k zápisu ZO č. 2 ze dne 31.5.2018.

Zařazení do kategorií

1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Mimořádné odměny pro předsedy a členy komisí rady obce.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 4/2018.

Zařazení do kategorií

5. Rozhodnutí o veřejné zakázce na výběr dodavatele stavby "Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení".

Zařazení do kategorií

6. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 188 v kú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

7. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 351 v k.ú. Bělkovice.

Zařazení do kategorií

8. Přistoupení obce Město Libavá k dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Šternbersko.

Zařazení do kategorií

9. Informace místostarosty obce o stavu plnění usnesení ZO č. 1/2018, bod č. 11 b).

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií