Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 1. 3. 2018
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 31. 12. 2017.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 1/2018.

Zařazení do kategorií

5. Záměr prodeje části pozemku 654/1 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

6. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1154 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

7. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1139 a části pozemku parc. č. 1140 vše v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

8. Prodej části pozemku parc. č. 1116 a pozemku parc. č. 1110/2 v k.ú. Lašťany za 300,-Kč/m2 dle GP.

Zařazení do kategorií

9. Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky - otevřený dopis.

Zařazení do kategorií

10. Informace k riziku o navýšení nákladů za odpadové hospodářství dle České asociace odpadového hospodářství.

Zařazení do kategorií

11. Informace o postupu ve věci petice občanů k parkování (u garáží).

Zařazení do kategorií

12. Problematika zeleně v oblasti garáží dle návrhu zastupitelky paní Skarupské.

Zařazení do kategorií

13. Zápis kontrolního výboru č.1/2018.

Zařazení do kategorií

14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zařazení do kategorií

15. Dotace na úsporu energie veřejného osvětlení obce Bělkovice-Lašťany.

Zařazení do kategorií

16. Vyjádření obce ke koupi nemovitosti ve vlastnictví fy SOKOP s.r.o.

Zařazení do kategorií

. Diskuze.

Zařazení do kategorií