Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany, ze dne 28. 4. 2016
Detaily zasedání

Zpracováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.1. Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání.

Zařazení do kategorií

2. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zastupitelstva obce.

Zařazení do kategorií

3. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.3.2016.

Zařazení do kategorií

4. Rozpočtové opatření č. 2/2016.

Zařazení do kategorií

5. Dotace z rozpočtu obce.

Zařazení do kategorií

6. Veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce.

Zařazení do kategorií

7. Koupě části pozemku parc. č. 512/2 v k.ú. Lašťany za cenu 300,- Kč/m2 dle geometrického zaměření.

Zařazení do kategorií

8. Záměr prodeje pozemku parc. č. 650 v k.ú. Lašťany .

Zařazení do kategorií

9. Záměr směny části pozemku parc. č. 355 v k.ú. Lašťany za část pozemku parc. č. 339/1 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zániku věcného břemene na parc. č. 137/2 v k.ú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

11. Koupě pozemku parc. č. 137/2 v kú. Lašťany.

Zařazení do kategorií

12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parc. 1014/1 v k.ú. Bělkovice s ČEZ Distribuce a.s.

Zařazení do kategorií

13. Smlouva o realizaci překládky komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Zařazení do kategorií

14. Zápis č. 5 finančního výboru ze dne 26.4.2016.

Zařazení do kategorií

15. Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí s Povodím Moravy.

Zařazení do kategorií

16. Diskuze.

Zařazení do kategorií